Bibliografia publikacji pracowników
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
za lata 1996-2000

MACAŁA Jarosław

PUBLIKACJE

Duszpasterstwo a narodowość wiernych : kościół katolicki w diecezji katowickiej wobec mniejszości niemieckiej 1922-1939 / Jarosław Macała ; Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych; Instytut Górnośląski w Katowicach. - Wrocław; Katowice : Centru Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych UWr., 1999. - 173 s.

Katolicy niemieccy w diecezji katowickiej / Jarosław Macała // Prz. Zach. - 1998 nr 3, s. 197-201

Między akceptacją a odrzuceniem faszystowskich wzorców : z dyskusji wokół totalitaryzmu katolickiego w polskiej prasie katolickiej przed 1939 r. / Jarosław Macała // Acta Univ. Wratisl., Stud. Fasz. - Nr 23 . - (2000) s. 109-131

Polska publicystyka katolicka wobec swłoskiego faszyzmu latach 1922-1939 / Jarosław Macała // Acta Univ. Wratisl., Stud. Fasz. - Nr 21 . - (1998) s. 63-85

Polska publicystyka katolicka wobec systemów autorytarnych w Europie w okresie międzywojennym / Jarosław Macała // Acta Univ. Wratisl., Stud. Fasz. - Nr 22 . - (1999) s. 21-51

"Wojna chrześcijaństwa z barbarzyństwem" : polska prasa katolicka wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939 / Jarosław Macała // Acta Univ. Wratisl., Stud. Fasz. - Nr 20 . - (1997) s. 115-135

RECENZJE

Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej / Krzysztof Jeżyna. - Lublin, 1996 Rec. : Jarosław Macała // Więź. - 1997 nr 9, s. 204-205

Bo insza rzecz zdradzić, insza dać się złudzić : problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX wieku. - Warszawa, 1995 Rec. : Jarosław Macała // Śl. Kwart. His. - 1997 nr 1/2, s. 183-185

Historia społeczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1945 / Maria Wanda Wanatowicz. - Katowice, 1994 Rec. : Jarosław Macała // Więź. - 1997 nr 2, s. 194-197

Józef Piłsudski / Włodzimierz Suleja. - Wrocław, 1995 Rec. : Jarosław Macała // Prz. Powsz. - 1997 nr 11, s. 247-248

Kardynał Adam Stefan Sapiecha / Jacek Czajkowski. - Wrocław, 1997 Rec. : Jarosław Macała // Odra. - 1998 nr 11, s. 116-117

Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939 / Dariusz Matelski. - Poznań, 1997 Rec. : Jarosław Macała // Prz. Powsz. - 1998 nr 6, s. 376-378

Naród pod bronią : społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939 / Jan Kęsik. - Wrocław, 1998 Rec. : Jarosław Macała // Prz. Powsz. - 1999 nr 9, s. 289-291

Niemiecka rewolucja 1918/1919 / Sebastian Haffner. - Lublin, 1996 Rec. : Jarosław Macała // Prz. Powsz. - 1997 nr 3, s. 367-369

Policja Państwowa 1919-1939 : powstanie, organizacja, kierunki działania / Andrzej Misiuk. - Warszawa, 1996 Rec. : Jarosław Macała // Prz. Powsz. - 1997 nr 7/8, s. 137-139

Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939 / Krzysztof Kawalec. - Wrocław, 1995 Rec. : Jarosław Macała // Nowe Książ. - 1996 nr 8, s. 61

Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w. / Edward Walewander. - Lublin, 1996 Rec. : Jarosław Macała // Więź. - 1996 nr 8, s. 206-208

Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945 / Andrzej Pepłoński. - Warszawa, 1995 Rec. : Jarosław Macała // Śl. Kwart. His. - 1997 nr 1/2, s. 1211-213

Ziemie dzielnicy pruskiej w polskich koncepcjach i działalności politycznej 1864-1939 / Marian Mroczko. - Gdański, 1994 Rec. : Jarosław Macała // Prz. Powsz. - 1996 nr 11, s. 241-243

MACHAJ Irena

PUBLIKACJE

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym w warunkach reorganizacji systemu oświatowego w Polsce / Irena Machaj // W: Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego. - Warszawa, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 1997. - s. 10

Kolektywne uwarunkowania tożsamości społecznej niepełnosprawnych / Irena Machaj // W: Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej / red. M. Chodakowska. - Lublin : Wydaw. UMSC, 1999. - s. 43-53

Krótki kurs partnerstwa / Irena Machaj // W: Lubuskie Forum Samorządowe. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach projektu PHARE, Reprezentacja sektora prywatnego. - Zielona Góra, 1998. - s. 26-30

Kształtowanie się wzorów kultury obywatelskiej w zbiorowościach lokalnych / Irena Machaj // W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży / red. nauk. Bogdan Idzikowski i Ewa Narkiewicz-Niedbalec / red. nauk. Bogdan Idzikowski i Ewa Narkiewicz-Niedbalec. - Warszawa, Zielona Góra : Centrum Animacji Kultury, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2000 . - Kongres Kultury Polskiej 2000. - s. 196-203

Małe struktury społeczne / red. Irena Machaj. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1998. - 287 s.

Polska bieda : grupowe perspektywy jej percepcji i rozumienia / Irena Machaj // W: Problemy społeczne w okresie przemian systemowych w Polsce : materiały z konferencji naukowej, Rzeszów 9-10 maja 1997 roku / pod red. Mariana Malikowskiego. - Rzeszów : "Mana", 1997. - s. 9

Role społeczne działaczy samorządowych w podmiotowym rozwoju społeczności lokalnych / Irena Machaj // W: Lubuskie Forum Samorządowe : Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach projektu PHARE: reprezentacja sektora prywatnego. - Zielona Góra, 1998. - s. 46-65

Rozwój lokalny a procesy wewnątrzlokalnej strukturalizacji społecznej : (próba specyfikacji procesów na obszarach pogranicza) / Irena Machaj // W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje / red. Leszek Gołdyka. - Zielona Góra : LTN, 1999. - s. 411-429

Rozwój lokalny a tożsamość społeczna mieszkańców / Irena Machaj // W: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej / red. Krzysztof Dzieńdziura, Ździsław Wołk. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 83-90

Struktural Conditions for Local Problem Solving / Irena Machaj // W: Sociological Essays : Part Two / red. W. Jacher. - Katowice : Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1997. - s. 34-429

Wolność buntu / Irena Machaj // Puls. - 1998 nr 2, s. 6-7

Wprowadzenie do socjologicznych zagadnień mikrostruktur społecznych / Irena Machaj // W: Małe struktury społeczne / red. Irena Machaj. - Lublin : Wyd. UMSC, 1998. - s. 33

RECENZJE

Socjologia wsi i rolnictwa / Turowski Jan. - Lublin, 1995 Rec. : Irena Machaj // Zesz. Nauk. KUL. - 1996 nr 1/2, s. 171-176

MACIARZ Aleksandra

PUBLIKACJE

Bariery społecznej integracji / Aleksandra Maciarz // W: Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / red. Aleksandra Maciarz. - Kraków : "Impuls", 1999. - s. 40-46

Cel i istota społecznej integracji / Aleksandra Maciarz // W: Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / red. Aleksandra Maciarz. - Kraków : "Impuls", 1999. - s. 11-15

Dylematy kształcenia specjalnego nauczycieli przedszkoli i szkół integracyjnych / Aleksandra Maciarz // W: System kształcenia pedagogów specjalnych : ciągłość i możliwości zmian / pod red. Janiny Wyczesany, Haliny Kosędki. - Kraków : WSP, 1996. - (Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 217). - s. 21-27

Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000. - 70 s.

Dziecko długotrwale chore : poradnik opiekuńczo-wychowawczy / Aleksandra Maciarz. - Zielona Góra : "Verbum", 1996. - 79 s.

Dziecko niepełnosprawne : podręczny słownik terminów / Aleksandra Maciarz. - Wyd. 2. - Zielona Góra : "Verbum", 1996. - 62 s.

Dziecko przewlekle chore w roli ucznia / Aleksandra Maciarz // Życie Szk. - 1999 nr 2, s. 94-98

Dziecko przewlekle chore w roli ucznia / Aleksandra Maciarz. - Kraków : Impuls, 1998. - 23 s.

Dziecko w szpitalu / Aleksandra Maciarz // Pilęg. i Położna. - 1997 nr 8, s. 6-7

Formy społecznej integracji w systemie edukacji / Aleksandra Maciarz // W: Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / red. Aleksandra Maciarz. - Kraków : "Impuls", 1999. - s. 19-23

Kompensacja sieroctwa dzieci poprzez ich więź emocjonalną z wychowawcami w małym domu dziecka / Aleksandra Maciarz // W: Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Grażyna Gajewska, Marek Heine. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 99-104

Konstatacje wynikające z przedstawionych badań / Aleksandra Maciarz // W: Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / red. Aleksandra Maciarz. - Kraków : "Impuls", 1999. - s. 131-133

Kulturowo-wychowawcze wyznaczniki stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi / Aleksandra Maciarz // W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Kazimierz Uździcki. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 328-332

Możliwości kompensacji sieroctwa w małym domu dziecka / Aleksandra Maciarz // Probl. Opiek.-Wychow. - 1999 nr 4, s. 17-19

Nadzieje i obawy związane z reformą szkolnictwa specjalnego / Aleksandra Maciarz // Szk. Specj. - 2000 nr 1, s. 11-14

Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych / Aleksandra Maciarz // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1997. - s. 197-205

Porady wychowawcze dla nauczycieli uczących w klasach integracyjnych / oprac. Aleksandra Maciarz i Jolanta Lipińska // W: Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / red. Aleksandra Maciarz. - Kraków : "Impuls", 1999. - s. 135-137

Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych / Aleksandra Maciarz. - Kraków : Impuls, 1998. - 62 s.

Psychoemocjonalne problemy integracji dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz // W: Wychowanie i nauczanie integracyjne / red. M. Kościelska, J. Bogucka. - Warszawa : CMPP MEN, 1996. - s. 6

Psychoemocjonalne problemy społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / Aleksandra Maciarz // W: Stan badań nad szkolnictwem specjalnym : stan badań i perspektywy / pod red. A. Rakowskiej i J. Pileckiego. - Kraków, 1997. - (Prace Pedagogiczne ; 20). - s. 19-25

Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka ; praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Aleksandry Maciarz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych. - Zielona Góra, 2000. - 268 k.

Ralizacja praw dziecka niepełnosprawnego w szkole powszechnej / Aleksandra Maciarz // W: Pedagogiczne aspekty Paktów Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka : założenia i rzeczywistość. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 315-318

Rewalidacyjna i wychowawcza funkcja integracyjnych form edukacji / Aleksandar Maciarz // W: Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / red. Aleksandra Maciarz. - Kraków : "Impuls", 1999. - s. 37-39

Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy w klasach I-III / Ewa Małgorzata Skorek ; praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Alresandry Maciarz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Pedagogiczny. - Zielona Góra, 1998. - 354 k.

Szanse i zagrożenia rozwoju dzieci niepełnosprawnych w integracyjnych formach kształcenia specjalnego / Maciarz Aleksandra // W: Pedagogika wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku . - Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki Społecznej, Wydaw. UAM, 1999. - s. 215-221

Upodmiotowionie rodziny w wyniku demokratycznych przemian - szanse i zagrożenia / Aleksandra Maciarz // W: Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i środowisku lokalnym / red. Aleksandra Maciarz, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Helena Ochonczenko. - Zielona Góra : LTN, 2001. - s. 51-54

Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych / red. Aleksandra Maciarz. - Kraków : "Impuls", 1999. - 138 s.

Znaczenie samooceny w społecznej integracji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk ; praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Aleksandry Maciarz; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Pedagogiczny. - Zielona Góra, 1998. - 328 k.

MACIARZ Alicja

PUBLIKACJE

Phonetische Probleme Fremdsprachenunterricht Deutsch (das Vokal- und Kosonantensystem) / Alicja Maciarz // Stud. Mater. WSP Ziel. Góra, Germ. - Z. 15. - (2000) s. 157-161

MACLEAN-HAŃĆKOWIAK Una

PUBLIKACJE

Słownik tematyczny języka angielskiego / wybór i oprac. Piotr Ratajczak, Una Maclean-Hańćkowiak. - Zielona Góra : "Kanion", 1996. - 427 s.

Słownik żeglarsko - morski : angielsko - polski, polsko - angielski / wybór i oprac. Piotr Ratajczak, Witold Lotko. - Zielona Góra : "Kanion", 1996. - 454 s.

MACZEL Maria

PUBLIKACJE

Sceniczne postacie Jana Nepomucena Kamińskiego a ówcześni bohaterowie powieści / porównanie językowo-stylistyczne // W: Poznańskie Spotkania Językoznawcze / red. Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski. - Poznań, 1997. - s. 34-41

Z historii Polskiego Towarzystwa Językoznawczego / opr. Bożena Hałas, Maria Maczel // W: [Pięćdziesiąty piąty] 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zielona Góra 6-7 czerwca 1997 / Wyższa Szkola Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 7-9

MAĆKOWIAK Krzysztof

PUBLIKACJE

Archaizmy w refleksji leksykalno-stylistycznej polskiego Oświecenia / Krzysztof Maćkowiak // Pam. Lit. - 1996 z. 4, s. 159-169

Grabonoskie Zapiski Regionalne / red. Krzysztof Maćkowiak, S. Sroka. - T. 7. - Grabonóg, 1997

Język i styl w kręgu zainteresowań Henryka Bojanowskiego / Krzysztof Maćkowiak, B. Walczak. - Grabonóg, 2000.

Normy leksykalno-stylistyczne polszczyzny literackiej epoki oświecenia / Krzysztof Maćkowiak // Stud. Mater. WSP Ziel. Góra, Filol. Pols. - Z. 9. - (1996) s. 113-128

Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; pomoc naukowa redaktora Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski. - Zielona Góra : WSP, 1997. - 178 s.

Refleksja językowo-stylistyczna Edmunda Bojanowskiego / Krzysztof Maćkowiak // Garbonos. Zap. Reg. - T. 8. - (1998) s. 31-40

Słownik a poezja : z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia / Krzysztof Maćkowiak. - Zielona Góra : WSP, 2001. - 256 s.

Styl wysoki w świetle przepisów poetyki i retoryki normatywnej / Krzysztof Maćkowiak // Pr. Komis. Językozn. PTPN. - T. 25. - (1996) s. 158-167

Szkoła rolnicza w Grabonogu : 1946-1996 / red. Robert Czub, Krzysztof Maćkowiak, Satnisław Sroka. - Grabonóg : Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego; Zespół Szkół Rolniczych, 1996. - 46 s.

Teoria oświecenia o istocie i miejcu leksyki pospolitej w systemie słownikowym / Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak // W: Rozwój polskiego systemu językowego / pod red. Kazimierza Rymuta i Wojciecha Ryszarda Rzepki ; Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. - Kraków : Wydaw. IJP PAN, 2000. - (Studia Historycznojęzykowe ; 3). - s. 255-263

Wschodniosłowiańskie elementy językowo-stylistyczne w tekstach artystycznych doby nowopolskiej / Cezary Piątkowski, Jerzy Brzeziński // W: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej / red. nauk. Jerzy Brzeziński; pomoc naukowa redaktora Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 41-46

Wschodniosłowiańskie elementy językowo-stylistyczne w poezji okresu romantyzmu / Jerzy Brzeziński, Cezary Piątkowski // W: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; pomoc naukowa redaktora Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski. - Zielona Góra : WSP, 1997

RECENZJE

Spory o język / Zbigniew Kloch. - Warszawa, 1997 Rec. : Krzysztof Maćkowiak // Pam. Lit. - 1997 z. 1, s. 171-176

MAGDA Marzenna

PUBLIKACJE

Edukacja od źródeł : program autorski edukacji wczesnoszkolnej / Marzenna Magda. - "Impuls" : Kraków, 2000. - 170 s.

Innowacje - za i przeciw / Marzenna Magda // Wych. na Co Dzień. - 1997 nr 6, s. 9-10

Korespondencja międzyszkolna / Marzenna Magda // Życie Szk. - 1998 nr 8, s. 494-497

Kształtowania wrażliwości moralnej / Marzenna Magda // W: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s.29-39

Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Marzenna Magda. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000. - 213 s.

Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta / Marzenna Magda // Wychow. na co Dzień. - 1996 nr 1/2, s. 29-32

Prawa dziecka w pedagogice Celestyna Freineta / Marzenna Magda // Życie Szk. - 1997 nr 9, s. 531-535

Rozumienie problemów moralnych przez uczniów klas początkowych a edukacja humanistyczna Celestyna Freineta / Marzenna Magda // Eduk. Hum. - 1998 nr 3, s. 63-68

Tworzenie programu autorskiego / Marzenna Magda // W: Dydaktyka w dobie przemian edukacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Denka i F. Bereźniskiego. - Szczecin : Oficyna Wydaw. Zachodnio-Pomorskiego Centrum Edukacyjnego, 1999.

Twórcze postawy nauczycieli akademickich / Marzenna Magda // W: Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów / pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej. - Kraków : Impuls, 1999.

Walory korespondencji międzyszkolnej / Marzenna Magda // Nowe w Szk. - 1998/1999 nr 2

Wołanie o wolnośc nauczyciela / Marzenna Magda // Wieści Zamkowe. - 1997 nr 2

Wychowawcze założenia pedagogiki C. Freineta / Marzenna Magda // Wszystko dla Szk. - 1997 nr 10

Wykrywanie związku przyczynowo-skutkowego w sytuacjach moralnych przez dzieci dziesięcioletnie / Marzenna Magda // Wszystko dla Szk. - 1997 nr 2

Zadania nauczycieli akademickich w kształceniu pedagogów / Marzenna Magda // Życie Szk. - 1999 nr 1

RECENZJE

Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej / Kazimierz Denek Rec. : Marzenna Magda // Eduk. Hum. - 2000 nr 1 s. 129-130

MAGIER Ewa

PUBLIKACJE

Dobór kadry menadżerskiej na podstawie wielowymiarowych wskaźników psychologicznych / Ewa Magier // W: Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską / red. nauk. Daniel Fic. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 147-154

Poza gotowe formuły - kryzys w edukacji zwrotem ku... / Ewa Magier, Artur Doliński // Edukacja. - 1998 nr 3, s. 66-70

MAGNUCKI Krzysztof

PUBLIKACJE

Analiza teoretyczna wyboczenia powłoki walcowej wypełnionej cieczą / Krzysztof Magnucki, Piotr Stasiewicz // W: VIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji=Stability of Structures VIIIth Symposium, Zakopane 22-26. 09. 1997. - Zakopane, 1997. - s. 163-168

Determinatol minimal wall thickness of circulat cylindrical tank with ellipsoidal heads / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // Arch. Mechan. Engin. - Vol. 44 nr 2. - (1998) s. 73-85

Dobór optymalnych parametrów geometrycznych trójwarstwowej rury prostokątnej przy uwzględnieniu stateczności lokalnej / Krzysztof Magnucki, Edward Tertel // W: VIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji=Stability of Structures VIIIth Symposium, Zakopane 22-26. 09. 1997. - Zakopane, 1997. - s. 175-180

Dobór parametrów konstrukcyjnych walcowego zbiornika ciśnieniowego z jego podporami / Krzysztof Magnucki, Wacław Szyc, Piotr Stasiewicz // W: XXXVI Sympozjum PTMS [Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej] "Modelowanie w Mechanice" 16-20. 02. 1997 / Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Mechaniki Stosowanej. - Gliwice : Wydaw. KMS, 1997. - (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; 4). - s. 211-216

Grubość płaszcza poziomego zbiornika walcowego wypełnionego cieczą / Krzysztof Magnucki, Wacław Szyc // W: XXXVII Sympozjon PTMS [Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej] "Modelowanie w Mechanice" 9-13. 02. 1998 / Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Mechaniki Stosowanej. - Gliwice : Wydaw. KMS, 1998. - (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; 7). - s. 207-212

Grubość ścianki ciśnieniowego zbiornika walcowego lub kulistego / Krzysztof Magnucki // W: VII Krajowa Konferencja Wytrzymałości i Badania Materiałów, Poznań Kiekrz 10-12. 09. 1996 / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostytki Technicznej SIMP - oddział Poznań, Politechnika Poznańska Instytut Obróbki Plastycznej - Poznań, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych - Poznań, H. Ciegielski - Poznań, Urząd Dozoru Technicznego - Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP - Poznań. - Poznań, 1996. - s. 91-98

Metoda elementów skończonych / Krzysztof Magnucki, Renata Kasperska // W: Zastosowania technik komputerowych : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof Magnucki, Roman Stryjski. - Zielona Góra : WSP, 1998. - s. 143-176

Minimal wall thickness of a horizontal cylinrycal pressure vessel / Krzysztof Magnucki, Janusz Mielniczuk // W: Gesellschaft für angewande Mathematik und Mechanik : Annual Meeting, Bremen, April 6-9, 1998: Book of Abstracts. - Bremen, 1998. - s. 82

Model obliczeniowy króćca zbiornika ciśnieniowego / Krzysztof Magnucki, Zygmunt Sekulski // W: XXXVI Sympozjon PTMS [Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej] "Modelowanie w Mechanice" 16-20. 02. 1997 / Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Mechaniki Stosowanej. - Gliwice : Wydaw. KMS, 1997. - (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; 3). - s. 153-158

Naciąg śrub a szczelność połączenia kołnierzowo-śrubowego / Krzysztof Magnucki, Zygmunt Sekulski // W: XXXVII Sympozjum PTMS [Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej] "Modelowanie w Mechanice" 9-13. 02. 1998 / Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Mechaniki Stosowanej. - Gliwice : Wydaw. KMS, 1998. - (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; 6). - s. 219-224

Optimal design of a cylindrical shell loaded by internal pressure / Krzysztof Magnucki, W. Szyc // Struc. Optim. - Vol. 11. - (1996) s. 263-266

Optimal design of a horizontal circular tank with ellipsoidal / Krzysztof Magnucki // Struc. Optim. - Vol. 16. - (1998) s. 226-229

Optymalizacja kształtu przekroju poprzecznego zbiornika walcowego / Krzysztof Magnucki, Piotr Stasiewicz // W: XXXV Sympozjon "Modelowanie w Mechanice" / Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Mechaniki Technicznej. - Gliwice : Wydaw. KMS, 1996. - (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej ; 1). - s. 139-144

Optymalizacja parametryczna trójwarstwowej rury o przekroju prostokątnym / Krzysztof Magnucki, Edward Tertel // W: XXXVI Sympozjon PTMS [Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej] "Modelowanie w Mechanice" 16-20. 02. 1997 / Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Mechaniki Stosowanej. - Gliwice : Wydaw. KMS, 1997. - (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; 4). - s.217-222

Optymalma sztywność cienkościennych powłok trójwarstwowych / Krzysztof Magnucki, Ewa Magnucka-Blandzi // Inż. Aparat. Chem. - 1996 nr 3, s. 23-25

Patent nr 100586. Cysterna do przewozu skroplonego dwutlenku węgla / Twórcy m.in. Krzysztof Magnucki. - Zgłosz. 31. 05. 1994

Pružna stijkist` eliptičnogo denca cilindričnoj obolonki visokogo tisku / Krzysztof Magnucki, Wacław Szyc // W: 3-j Miždunarodnij simpozium ukrains`kich inženeriv-mechanikiv u Lvovi. - Lviv, 1997. - s. 17

Second conference on Thin-Walled Vessels : 18-21 June 2001 Karłów, Poland / ed. by Krzysztof Magnucki, Janusz Mielniczuk. - Zielona Góra : WSP, 2001. - 217 s. - (Studia I Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. [T.] 52 Technika ; [Z.] 2)

Shape optimization of heads of cylindrical pressure vessels / Krzysztof Magnucki, J. Lewiński // W: Advances in Computational Structural Mechanics / ed. B.H.V. Topping. - Edinburg : Civil-Comp Press, 1998. - s. 421-425

Stability of horizontal cylindrical shell loaded by internal hydrostatic pressure / Krzysztof Magnucki // W: Schell Structures, Theory and Applications : SSTA : the 6th Conference / ed. J. Chróścielewski and W. Pietraszkiewicz. - Gdańsk : Technical University of Gdańsk, 1998. - s. 193-194

Stateczność powłoki walcowej zamkniętej dnami elipsoidalnymi obciążonej ciśnieniem zewnętrznym / Krzysztof Magnucki, Wacław Szyc // W: VIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji=Stability of Structures VIIIth Symposium, Zakopane 22-26. 09. 1997. - Zakopane, 1997. - s. 169-174

Stateczność prostokątnej ramy płaskiej z podatnymi połączeniami prętów / Krzysztof Magnucki, Piotr Stasiewicz // Inż. Budow. - 1997 nr 11, s. 574-576

Strength and stability of a double skin cylindrical vessel / Krzysztof Magnucki, Piotr Stasiewicz, Wacław Szyc // W: Second conference on Thin - Walled Vessels : 18-21 June 2001 Karłów, Poland / ed. by Krzysztof Magnucki, Janusz Mielniczuk. - Zielona Góra : WSP, 2001. - s. 139-147

Układy prętowe o cienkościennych przekrojach otwartych : obliczenia wytrzymałościowe / Krzysztof Magnucki, Wacław Szyc. - Zielona Góra : WSP, 1997. - 123 s.

Wariacyjne kształtowanie przekroju belki cienkościennej / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // W: XXXVI Sympozjon PTMS [Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej] "Modelowanie w Mechanice" 16-20. 02. 1997 / Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Mechaniki Stosowanej. - Gliwice : Wydaw. KMS, 1997. - (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; 3). - s. 147-152

Współczesne problemy techniki / red. nauk. Krzysztof Magnucki ; współpraca Tomasz Karpiński i Dariusz Mikołajewski. - Zielona Góra : WSP, 1999. - 173 s. - (Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze; 48. Technika ; 1)

Wyboczenie elipsoidalnego dna kołowego zbiornika walcowego / Krzysztof Magnucki, Wacław Szyc // W: Zbiorniki cienkościenne=Thin - Walled Vessels, Karłów (Góry Stołowe) 17-19. 06. 1998 : konferencja=conference: referaty=proceedings / Instytut Techniki Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego Zielona Góra, Sekcja Podstaw Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk Warszawa. - Zielona Góra : IT WSP, 1998. - s. 53-60

Wytrzymałość i optymalizacja zbiorników cienkościennych / Krzysztof Magnucki. - Warszawa; Poznań : PWN, 1998. - 168 s.

Wyznaczenie minimalnej grubości ścianki ciśnieniowego zbiornika walcowego lub kulistego / Krzysztof Magnucki // Inż. Aparat. Chem. - 1997 nr 1, s. 21-24

Zastosowania technik komputerowych : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof Magnucki, Roman Stryjski. - Zielona Góra : WSP, 1998. - 210 s.

MAGNUSZEWSKA Zofia

PUBLIKACJE

Compréhension et reformulation d'un texte / Martin Janta-Polczyński ; oprac. Bénédicte Leturcq, Zofia Magnuszewska // W: Le francais et la culture francophone : acte du colloque international / ed. Eric Kuliński, Bénédicte Leturcq, Zofia Magnuszewska. - Zielona Góra : WSP, 1996. - s. 101-109

Dialog trzeci traktatu "Sophie" / W. S. Sołowjow ; tł. Lilianna Kiejzik, Zofia Magnuszewska // W: Włodzimierz Sołowjow / Lilianna Kiejzik. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 165-169

L' ensignement du français aux maitres et professeurs / Zofia Magnuszewska // W: Le français et la culture francophone : actes du colloque international / ed. Eric Kukuliński, Bénédicte Leturcq, Zofia Magnuszewska. - Zielona Góra : WSP, 1996. - s. 91-95

La fonction des ateliers dans la formation des futurs professeurs de langues / Bénédicte Leturcq, Zofia Magnuszewska // Neofilolog. - 1996 nr 12, s. 46-51

Le français et la culture francophone : actes du colloque international / ed. Eric Kukuliński, Bénédicte Leturcq, Zofia Magnuszewska. - Zielona Góra : WSP, 1996. - 111 s.

Neofilolog : czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego / red.Teresa Siek-Piskozub, Zofia Magnuszewska, Bénedicté Leturcq, Katarzyna Trychoń-Cieślak. - Nr 12. - Poznań : PTN, 1996. - 82 s.

RECENZJE

Introduction a la didactique du francais langue etrangere / Weronika Wilczyńska. - Koszalin, 1993 Rec.: Zofia Magnuszewska, Urszula Kruszewska // Jęz. Obce w Szk.- 1997 nr 2, s. 174-176

MAGNUSZEWSKI Władysław

PUBLIKACJE

Obrzęd kolędowania jako zabawa literacka w XVII wieku / Władysław Magnuszewski // W: Z kolędą przez wieki : kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich / red. T. Budrewicz, S. Koziary, J. Okoń. - Kraków, Tarnów : Biblos, 1996. - s. 126-136

MAJER-GEMIŃSKA Barbara

PUBLIKACJE

Aktywny odbiór treści jako czynnik osiągania kompetencji czytelniczych / Barbara Majer-Gemińska // Eduk. Hum. - 1998 nr 3, s. 55-62

Kompetencje odbiorcze tekstu literackiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Barbara Majer-Gemińska // Eduk. Hum. - 2000 nr 2/3, s.15-28

Nowe spojrzenie na edukację literacką dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Barbara Majer-Gemińska // W: Edukacja wczesnoszkolna : rzeczywistość i perspektywy. - Rzeszów : WSP, 1997. - s. 77-83

O nowy model pracy z tekstem z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym / Barbara Majer-Gemińska // W: Problemy edukacji lingwistycznej / red. M. T. Michalewska. - Kraków : Impuls, 1999. - s. 223-229

Orientacja funkcjonalna w kształceniu nauczycieli / Barbara Majer-Gemińska // W: Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych / Marian Sinica, Dorota Amborska-Głowacka. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 33-40

Przygotowanie nauczycieli do twórczej pracy z tekstem literackim / Barbara Majer-Gemińska // W: Dylematy wczesnej edukacji / red. Dorota Klaus-Stasińska, M. Suświłło. - Olsztyn : WSP, 1998. - s. 364-370

Stan rozwoju językowego u dzieci z wadami zgryzu / Barbara Majer-Gemińska, Ludmiła Brodowska // Eduk. Hum. - 2000 nr 4, s. 137-156

Tekst jako źródło wspierania kompetencji odbiorczych uczniów / Barbara Majer-Gemińska // W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Kazimierz Uździcki. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 403-412

MALINOWSKI Andrzej

PUBLIKACJE

Age determination method using coronal pulp cavity index : study based on contenporary Germans from Hamburg / E. Żądzińska, D. Frenzel, Andrzej Malinowski // Folia Morph. Smpl. - (1999)

Anatomia funkcjonalna człowieka : schematy do ćwiczeń / Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz. - Zieloan Góra : WSP, 2000. - 211 s.

Antropologia - jej miejsce w kształceniu medycznym / Andrzej Malinowski // W: XIII Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej. - Wrocław, 1998. - s. 457-461

Antropological and morphological charcteristic of the skull with the gnathoshisis and paleontoshisis / Andrzej Malinowski [i in.] // Jour. of Palleopath. - T. 8 z. 2. - (1996) s. 79-84

Badania antropologiczne krypty Książąt Sułkowskich w Rydzynie / Andrzej Malinowski // Acta Univ. Wratisl. Stud. Antropol. - T. 5. - (1998) s. 41-47

Badania antropometryczne u transseksualnych kobiet / B. Antoszewski, Andrzej Malinowski, J. Kruk-Jeromin // Now. Lekar. - T. 66 z. 25. - (1997) s. 554-560

Body height of the people of Poland in historical perspective / H. Stolarczyk, Andrzej Malinowski, J. Kruk-Jeronim // The Mankind Quart. - Vol. 37 z. 1. - (1996) s. 21-28

Body structure of female - to - male transsexual / Andrzej Malinowski, B. Antoszewski, J. Kruk-Jeromin // Acta Chirurgiae Plasticae. - T. 40, z. 2. - (1998) s. 54-58

Cechy budowy somatycznej policjantów i strażaków regionu łódzkiego / Andrzej Malinowski // W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej / red. nauk Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 27-30

Dziecko łódzkie : metody badań i normy rozwoju biologicznego / red. Andrzej Malinowski i Danuta Chlebna-Sokół ; aut. monografii Danuta Chlebna-Sokół [i in.]. - Łódź : Wydaw. Ankal, 1998. - 283 s.

Ekologia człowieka / Zdzisław Chromiński, Andrzej Malinowski ; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. - Warszawa : WSEiZ, 1999. - 130 s.

Ergonomia dla każdego / Andrzej Malinowski. - Warszawa : Sorus, 1997. - 75 s.

Model wzrastania, dojrzewania i sprawności dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia ze Lwowa / Andrzej Malinowski, J. Rodziewicz-Gruhn, M. E. Pyzik // W: Człowiek wczoraj, dziś, jutro. - Lublin : UMSC, 1998.

Niektóre problemy i aspekty monitorowania stanu biologicznego i zdrowotnego ludności Polski / Andrzej Malinowski // Now. Lekar. - T. 67, z. 23. - (1998) s. 313-317

Odontological analysis of contemporary Germans from Hamburg / E. Żądzińska, D. Frenzel, Andrzej Malinowski // Zeitschr. für Morph. und Anthroph. - Z. 82. - (1999) s. 225-240

Podstawy antropometrii / Andrzej Malinowski, W. Boriłow. - Łódź : PWN, 1997. - 512 s.

Rozwój somatyczny dzieci z podmiejskiego regionu Łódź / Andrzej Malinowski, R. Szkudlarek, J. Szkudlarek // Nowiny Lekarskie. - T 67 z. 23. - (1998)

The antropologic charakteristics of the head and Hairiness of the body in femal-to-male, transsexuals / Andrzej Malinowski, B. Antoszewski, J. Kruk-Jeronim // Rev. of Sexology. - T. 2. - (1996) s. 58-64

Wstęp do antropologii i ekologii człowieka / Andrzej Malinowski. - Wyd. 2 rozsz. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999

Wybrane proporcje twarzy u pacjentów z operowanym rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia / B. Antoszewski, Andrzej Malinowski, J. Kruk-Jeromin // Now. Lekar. - T. 65 z. 5. - (1996) s. 539-547

Założenia i cele rozwoju wychowania fizycznego (sportowego), ekologicznego i zdrowotnego / Andrzej Malinowski // W: Integracja systemowa wychowania ekologicznego, fizycznego i zdrowotnego. - Człuchów : Komitet Obchodów 650-lecia Istnienia Miasta Człuchowa, 1998.

Żołnierze polscy na wykopaliskach w Szwajcarii / Tadeusz Malinowski // W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Prof. dra hab. Hieronima Szczegóły / red. nauk. Czesław Osękowski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001. - s. 421-424

MALINOWSKI Tadeusz

PUBLIKACJE

Adam Kołodziejski / Tadeusz Malinowski // Rocz. Lubus. - T. 24 cz.1. - (1998) s. 171-173

Archeomuzykologiczne notatki ze Środkowego Nadodrza / Tadeusz Malinowski // Stud. Zach. - [T. 3]. - (1998) s. 5-13

Czy pólnocna część środkowego Nadodrza oraz tereny nad dolną Nysą Łużycką były w pradziejach strefą pogranicza? / Tadeusz Malinowski // Rocz. Lubus. - T. 25. - (1999) s. 13-33

Edward Dąbrowski / Tadeusz Malinowski // Rocz. Lubus. - T. 24 cz. 1. - (1998) s. 167-170

Instrumenty muzyczne w pradziejach i we wczesnym średniowieczu na Śląsku / Tadeusz Malinowski // Nauka Wrocł. - 1996 nr 3, s. 4-5

Instrumenty strunowe z badań archeologicznych w Polsce - przegląd znalezisk / Tadeusz Malinowski // Prz. Archeol. - T. 44. - (1996) s. 139-148

Komisja Archeologiczna Lubuskiego Towarzystwa Naukowego / Tadeusz Malinowski // Rocz. Lubus. - T. 24 cz. 1. - (1998) s. 182-183

Komorowo, stanowisko 12 : osadnictwo nowożytne (XVII-XVIII w.), ślady domniemanej karczmy: praca zbiorowa / red. Tadeusz Malinowski. - Zielona Góra : WSP, 1999. - 117 s.

Les vases d' argile de la civilisation poméranienne ornés de clous de branze / Tadeusz Malinowski // W: The Sections of the XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences : Abstracs. - Forli, 1996. - T.1. - s. 368-369

Łaba - Odra - Wisła : oddziaływania kulturowe u schyłku epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza / Tadeusz Malinowski // W: Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza : materiały z konferencji naukowej w Gliicach 23-24 listopada 1995 r. / [red. tomu Bogusław Gediga i in.]. - Wrocław, Gliwice : Muzeum, 1997. - s. 65-90

Łużyczanin - prof. dr Wojciech Kóčka jako polski antropolog i archeolog / Tadeusz Malinowski // W: Serbołużyczanie. Łużyce : badania historyczne i fascynacje / red. nauk. Tomasz Jaworski, Witold Pyżewicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego; Towarzystwo Studiów Łużyckich w Zielonej Górze; Instytut Serbołużycki w Budziszynie. - Zielona Góra : WSP, 1998. - s. 285-289

Materiały archeologiczne / Tadeusz Malinowski, Sławomir Kałagate // W: Komorowo, stanowiskio 12 : osadnictwo nowożytne (XVII-XIII w.), ślady domniemanej karczmy; praca zbiorowa / red. Tadeusz Malinowski. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 9-82

Najdawniejsze instrumenty muzyczne na Śląsku w świetle badań archeologicznych / Tadeusz Malinowski // Stud. Zach. - T. 2. - (1996) s. 13-29

Narzędzia dźwiękowe i instrumenty muzyczne z okresu późnolateńskiego i okresu wpływów rzymskich w Polsce / Tadeusz Malinowski // Prz. Archeol. - T. 47 . - (1999) s. 55-59

Nowa forma działalności archeologicznej w Zielonogórskiem / Tadeusz Malinowski // Rocz. Lubus. - T. 22 cz. 1. - (1996) s. 129-141

O niefarsobliwym i instrumentalnym traktowaniu niektórych fragmentów polskiej archeologii, czyli jak nie należy jej popularyzować / Tadeusz Malinowski // W: Archeologia środkowego Nadodrza / [red. Marek Buzikiewicz, Anita Kucharska-Dziedzic] ; Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy. - Zielona Góra : WSP, 1998. - T. 1. - s. 225-230

Polskie Towarzystwa Prehistoryczne (Polskie Towarzystwo Archeologiczne) - Oddział Zielonogórski / Tadeusz Malinowski // Rocz. Lubus. - T. 24 cz. 1. - (1998) s. 179-181

Popielnice twarzowe w Polsce a kwestia przynależności etnicznej ich twórców / Tadeusz Malinowski // Stud. Zach. - Nr. 4.- (1999) s. 5-26

Próba podsumowania wyników badań / Tadeusz Malinowski // W: Komorowo, stanowiskio 12 : osadnictwo nowożytne (XVII-XIII w.), ślady domniemanej karczmy; praca zbiorowa / red. Tadeusz Malinowski. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 109-113

Rocznik Lubuski / red. Tadeusz Malinowski. - T. 24 cz. 1: Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku. - Zielona Góra : WSP, 1998. - 200 s.

Uzupełniające uwagi dotyczące wczesnośredniowiecznych gęśli z Opola / Tadeusz Malinowski // Prz. Archeol. - T. 45. - (1997) s. 129-130

Wprowadzenie do problematyki archeologicznej w Zielonogórskiem / Tadeusz Malinowski // Rocz. Lubus. - T. 24 cz 1. - (1998) s. 9-14

Wyobrażenia twarzy ludzkiej na ceramice obrzędowej w pradziejach / Tadeusz Malinowski // Nauka Wrocł. - 1998 nr 1/2, s. 9

Zagadnienia wstępne / Tadeusz Malinowski // W: Komorowo, stanowiskio 12 : osadnictwo nowożytne (XVII-XIII w.), ślady domniemanej karczmy; praca zbiorowa / red. Tadeusz Malinowski. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 5-7

Zakład Archeologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze / Tadeusz Malinowski // Rocz. Lubus. - T. 24 cz. 2 . - (1998) s. 184-186

RECENZJE

Antropologiczne źródła informacji histotycznej / Bogdan Łuczak. - Łódź, 1996 Rec. : Tadeusz Malinowski // Stud. Zach . - [Nr] 3. - (1998) s. 215-221

Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. - Poznań, 1998. - T. 1 : Ziemia Lubuska Rec. : Tadeusz Malinowski // Stud. Zach. - T. 5. - (2000) s. 217-224

Kolekcja kanop pomorskich w dawnych zbiorach gdańskich : katalog / Marian Kwapiński. - Warszawa, 1995 Rec. : Tadeusz Malinowski // Pomerania Antiqua.- T. 17. - (1998) s. 359-365

Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720-1958) / Jarmila Elżbieta Kaczmarek. - Poznań, 1996 Rec. : Tadeusz Malinowski // Prz. Archeol. - T. 46. - (1998) s. 139-153

Osady najwcześniejszych rolników i hodowców na stanowisku nr 16 w Strzelinie / Włodzimierz Wojciechowski, Piotr Cholewa. - T. 27 : Studia Archeologiczne Rec. : Tadeusz Malinowski // Stud. Zach. - [T.] 3. - (1998) s. 212-213

Sons et instruments de musique au Moyen Âge : archéologie musicale dans l'Europe du VIIe au XIVe siecles / Catherine Homo-Lechner. - Paris, 1996 Rec. : Tadeusz Malinowski // Prz. Archeol. - T. 46. - (1998) s. 203-207

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne. - T. 1:1992; T. 2:1993; T. 3:1995 Rec. : Tadeusz Malinowski // Rocz. Lubus. - T. 23 cz. 1. - (1997) s. 169-172

MAŁKIEWICZ Andrzej

PUBLIKACJE

Czyje ręce, czyje kasztany. : [stosunki polsko-czeskie po wojnie] / Andrzej Małkiewicz // Śląsk. - 1999 nr 1, s. 61

Dwie realizacje stalinizmu : Polska i Czechosłowacja / Andrzej Małkiewicz // Zesz. Naukowe WS Zarządz. Wroc. - Z. 3. - (1999) s. 22-45

Etnolekt, etnoduch; the end : [Odrębność kulturowa mieszkańców Wilamowic] / Andrzej Małkiewicz // Odra. - 1999 nr 2, s. 120-122

Opór społeczny wiosną 1953 r. na Dolnym Śląsku w świetle materiałów urzędów bezpieczeństwa publicznego / Andrzej Małkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz // Acta Univ. Wratisl., Politol. - Nr 29. - (2000) s, 83-98

Powstanie czerwcowe : NRD - 1953 / Andrzej Małkiewicz // Odra. - 1998 nr 6, s. 38-47

Tajemnice cen w PRL-u / Andrzej Małkiewicz // Odra. - 1997 nr 7/8, s. 35-39

Uwagi o przydatności materiałów archiwalnych Polskiej Zjednoczonej Patii Robotniczej w badaniach dziejów PRL / Andrzej Małkiewicz // Szkice Arch.-Hist. - Nr. 2. - (2000) s. 137-143

Wrocław metropolitarny w świecie rozmytym / Andrzej Małkiewicz // Odra. - 2000 nr 3, s. 8-13

RECENZJE

Wrocławska kronika wielkiej wody : 10 lipca - 18 sierpnia 1997. - Wrocław, 1997 Rec. : Andrzej Małkiewicz // Odra. -1998 nr 2, s. 55-58

MAŃCZYK Augustyn

PUBLIKACJE

Der Einfluß der Interpretation auf erzählende Texte / Augustyn Mańczyk // Stud. Mater. WSP Ziel. Góra, Germ. - Z. 14. - (1998) s. 203-207

Einige Bemerkungen zum Inhalt des Vorwortes in sprachtheoretischen und sprachphilosophischen Werken vor der Wende / Augustyn Mańczyk // Stud. Mater. WSP Ziel. Góra, Germ. - Z. 14. - (1998) s. 85-87

Instytut Filologii Germańskiej / Augustyn Mańczyk // W: [Pięćdziesiąty piąty] 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zielona Góra 6-7 czerwca 1997 / Wyższa Szkola Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 18

Komunikacja myśli / Augustyn Mańczyk. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001. - 212 s.

Krótka geneza komunikacji jęzkowej / Augustyn Mańczyk. - Zielona Góra : [Nakł. wł. autora], 1999. - 136 s.

Narzędzia, znaki, umysł / Augustyn Mańczyk. - Zielona Góra : "Metaphora", 2001. - 149 s.

Philogenetische Bedingungen sprachlicher Kommunikation / Zbigniew Kamiński, Augustyn Mańczyk // Stud. Mater. WSP Ziel. Góra, Germ. - Z. 15. - (2000) s. 91-97

Poetik und Stilistik in der Polonistik : Zielona Góra/Polen / Mańczyk Augustyn, Husak-Pikuła Bogumiła // Stud. Mater. WSP Ziel. Góra, Germ. - Z. 13. - (1997) s. 125-127

Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70. Gebursatg / Hrsg. Augustyn Mańczyk. Paweł Zimniak. - Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001. - s. - (Germanistyka / Uniwersytet Zielonogórski ; 1)

Sprichwörter neuerer Art. Und Antisprichwörter / Mańczyk Augustyn, Krzesińska Renata // Stud. Mater. WSP Ziel. Góra, Germ. - Z. 12. - (1996) s. 29-34

Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze [T.] 43. Germanistyka [Z. 12] / red. nauk. Eugeniusz Klin, Helmut Liebsch, Augustyn Mańczyk. - Zielona Góra : WSP, 1996. - 126 s.

Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze [T.] 44. Germanistyka [Z.] 13 / red. nauk. Eugeniusz Klin, Helmut Liebsch, Augustyn Mańczyk. - Zielona Góra : WSP, 1997. - 175 s.

Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze [T.] 47. Germanistyka [Z. 14] / red. nauk. Helmut Liebsch, Eugeniusz Klin, Augustyn Mańczyk, Jarochna Dąbrowska-Burkhardt. - Zielona Góra : WSP, 1998. - 250 s.

Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze [T.] 50. Germanistyka [Z. 15] / red. nauk. Augustyn Mańczyk, Paweł Zimniak. - Zielona Góra : WSP, 2000. - 222 s.

Zur sprachapriorischen und aposterischen Genese der menschlichen Kommunikation / Augustyn Mańczyk // W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70, Geburstag / Hrsg. Augustyn Mańczyk, Paweł Zimniak. - Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk HUmanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001. - s. 55-61

MARCINIAK Irena

PUBLIKACJE

Cechy muzyki chóralnej Józefa Świdra na podstawie wybranych utworów / Irena Marciniak // W: Problemy wykonawcze muzyki współczesnej / red. nauk. Irena Marciniak. - Zielona Góra : WSP, 1998. - s. 65-72

Dyrygowanie jako przedmiot integrujący przygotowanie zawodowe nauczycieli muzyki / Irena Marciniak // W: Z zagadnień poznawczych, kulturowych i dydaktycznych muzyki / red. nauk. Irena Marciniak. - Zielona Góra : WSP, 1996. - Cz. 2. - s. 97-122

Dziesięciolecie chóru żeńskiego "Polirytmia" / Irena Marciniak // Rocz. Lubus. - T. 24 cz. 2 . - (1998) s. 129-140

Obraz muzyki współczesnej w wyobrażeniach studentów kierunku wychowania muzycznego na przykładzie WSP w Zielonej Górze / Irena Marciniak // W: Problemy wykonawcze muzyki współczesnej / red. nauk. Irena Marciniak. - Zielona Góra : WSP, 1998. - s. 175-187

Problemy wykonawcze muzyki współczesnej / red. nauk. Irena Marciniak. - Zielona Góra : WSP, 1998. - 187 s.

Reguły dydaktyczne w nauce dyrygowania / Irena Marciniak // W: Z zagadnień poznawczych, kulturowych i dydaktycznych muzyki / red. nauk. Irena Marciniak. - Zielona Góra : WSP, 1996. - Cz. 2. - s. 161-173

Rozważania nad miejscem muzyki w powszechnej zreformowanej szkole polskiej / Irena Marcinak // W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Kazimierz Uździcki. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 225-231

Wprowadzenie / Irena Marciniak // W: Z zagadnień poznawczych, kulturowych i dydaktycznych muzyki / red. nauk. Irena Marciniak. - Zielona Góra : WSP, 1996. - Cz. 2. - s. 5-6

Z zagadnień poznawczych, kulturowych i dydaktycznych muzyki / red. nauk. Irena Marciniak. - Zielona Góra : WSP, 1996. - 211 s. - Cz. 2.

MARCINKOWSKI Krzysztof

PUBLIKACJE

Ideologiczne racje pozytywizmu : (szkic problematyki) / Krzysztof Marcinkowski // Almanach Historycznoliteracki. - 1999 z. 2, s. 237-241

MARKIEWICZ Halina

PUBLIKACJE

Z doświadczeń w pracy nad umuzykalnieniem przyszłych nauczycieli klas I-III / Halina Markiewicz // W: Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 181-187

MARKOWSKI Wiktor

PUBLIKACJE

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki : kończymy prezentację wydziałów naszej uczelni / Wiktor Markowski // Gł. Uczelni. - 1997 nr 6, s. 13-15

MARON Olaf

PUBLIKACJE

Why is the Geminga pulsar radio quiet at frequencies higher than about 100 MHz / Janusz Gil, David Khechinashvilli, George Melikidze, Olaf Maron // Acta Cosmol. Univ. Iagellonica. - T XXIII z. 2. - (1997)

MATEJCZUK Wiesław

PUBLIKACJE

Pomiar B2T w ciągu trzech minut / Wiesław Matejczuk, Paweł Grabarski // Aura. - 1995 nr 10, s. 22-23

MATKOWSKI Janusz

PUBLIKACJE

A generalized a-Wright convexity and related functional equation / Janusz Matkowski, Małgorzata Wróbel // Ann. Math. Siles. - [Vol.] 10. - (1996) s. 7-12

A seperation theorem for M-convex functions / Janusz Matkowski, T. Zgraja // Math. Pannonica. - 1998 z. 9, s. 103-109

Characteristic analysis for a polynomial-like iterative functional equation / Janusz Matkowski, W. Zhang // Chinese Sci. Bull. - 1998 z. 3, s. 192-196

Continuous solutions of a functional equation / Janusz Matkowski // Publ. Math. Debrecen. - Z. 52. - (1998) s. 559-562

Convex functions with respect related to an arbitrary mean / Janusz Matkowski, J. Rätz // Internat. Ser. Numer Math. - Vol. 123. - (1997) s. 249-258

Convex set-valued functions on (0,inf) and their conjugate / Janusz Matkowski, K. Nikodem // Rocz. Nauk. Dydak., Pr. Mat. / WSP Krak. - Z. 15. - (1998) s. 103-107

Decomposition of homogeneous means and construction of some metric spaces / Janusz Matkowski, Peter Kahlig // Math. Inequal. Appl. - 1998 z. 1, s. 463-480

Envelopes of families of curves related to some iterative functional equations : Iteration Theory (Opava, ECIT 94) / Janusz Matkowski, Peter Kahlig // Grazer Math. Ber. - Vol. 334. - (1997) s. 163-171

Envelopes of special class of one-parameter families of curves / Janusz Matkowski, Peter Kahling // Demonstr. Math. - 1996 nr 4, s. 799-806

Equality in Minkowski inequality and a characterization of Lp-norm / Janusz Matkowski, Jürg Rätz // Demonstr. Math. - 1997 nr 1, s. 53-62

Invariant and complementary quasiarithmetic means / Janusz Matkowski // Aequat. Math. - Vol. 57. - (1998) s. 87-107

Iteration groups with generalized convex and concave elements : Iteration Theory (Opava, ECIT 94) / Janusz Matkowski // Grazer Math. Ber. - Vol. 334. - (1997) s. 199-216

Lipschitzian composition operators in some fuction spaces / Janusz Matkowski // W: Proceedings 2nd World Congress of Nonlinear Analysis. - Ateny : Elsevier Science, 1996. - (Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications ; vol. 40). - s. 719-126

On characterization of Lp-norm and converse of Minkowski`s inequality / Janusz Matkowski // Hiroshima Math. - Vol. 26. - (1996) s. 277-287

Round off stability of functional iterations on product spaces / Janusz Matkowski, S. L. Singh // Indian Jour, Math. - Vol. 1. - (1998) s. 65-73

MATYJASZCZYK Mirosław

PUBLIKACJE

Holzverformung als Funktion seiner Feuchtigkeit und der Spannungszustände - ein Beitrag sur Suche eines rechnerischen Modells : der Prüfstand / Mirosław Matyjaszczyk, Maria Paszkowicz, Marek Rybakowski // W: Transcom'97. - Žilina : University of Žilina, 1997. - T. 3. - s. 185-190

Możliwości wykorzystania metody pomiaru emisji akustycznej w badaniach zniszczenia drewna / Mirosław Matyjaszczyk // W: Współczesne problemy techniki / red. nauk. Krzysztof Magnucki ; współpraca Tomasz Karpiński, Dariusz Mikołajewski. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 69-75

Wpływ zawilżenia na własności mechaniczne drewna / Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Współczesne problemy techniki / red. nauk. Krzysztof Magnucki ; współpraca Tomasz Karpiński, Dariusz Mikołajewski. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 77-97

Zmiana własności mechanicznych drewnianych elementów konstrukcyjnych pod wpływem zawilżenia / Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Komputerowa symulacja w projektowaniu maszyn=Computer Symulation in Machine Design / red. nauk. Janusz Mielniczuk ; przy współpr. Rafała Mostowskiego. - Zielona Góra : WSP, 1998. - (Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze; 45 Technika ; zesz. specjalny). - s. 125-130

MATYSIK Mariusz

PUBLIKACJE

Preferencje kulturalne studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze / Mariusz Matysik // Rocz. Lubus. - T. 24 cz. 2. - (1998) s. 323-335

MELIKIDZE George

PUBLIKACJE

A model for PSR J0437-4715 / Janusz Gil, A. Krawczyk, George Melikidze // W: Proceedings of International Astronomian Union Colloquium, Sydney / ed. S. Johnston, M. Walker, M. Bailes. - Sydney, 1996. - s. 213

A model for the binary pulsar eclipse / David Khechinashvili, Gerge Melikidze // Astron. Astroph. - Vol. 320. - (1997) s. L45-L48

Non-stationary pair plasma in a pulsar magnetosphere and tl two-stream instability / E. Asseo, George Melikidze // MNRAS. - Vol. 301. - (1998) s. 59

On the radio frequency emission from the Geminga pulsar / Janusz Gil, Dawid G. Khechinashvilli, George I. Melikidze // MNRAS. - Vol. 298. - (1998) s. 1207-1211

Why is the Geminga pulsar radio quiet at frequencies higher than about 100 MHz / Janusz Gil, David Khechinashvilli, George Melikidze, Olaf Maron // Acta Cosmol. Univ. Iagellonica. - T XXIII z. 2. - (1997)

MIANOWSKA Edyta

PUBLIKACJE

Komputerowe technologie informacyjne w instytucjach kultury / Edyta Mianowska // Rocz. Lubus. - T. 24 cz. 2. - (1998) s. 273-284

Media informacyjne i multimedialne w działalności animatorów kultury / Edyta Mianowska // W: Problemy edukacji w okresie transformacji sysytemowej : III konferencja naukowa: 23-25 września 1999 rok, Zielona Góra: materiały konferencyjne=Die Probleme der Bildung während der politischen Transformation in Polen / red. nauk. Daniel Fic. - Zielona Gora : "Organon", 1999. - s. 323-329

Możliwości uczestniczenia w kulturze poprzez media informacyjne / Wielisława Osmańska-Furmanek, Edyta Mianowskawski // W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym / red. Janusz Morbitzer. - Kraków : WSP, 1998. - s. 41-44

Oferta kulturalna dla młodzieży w internecie / Edyta Mianowska // W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży / red. nauk. Bogdan Idzikowski i Ewa Narkiewicz-Niedbalec / red. nauk. Bogdan Idzikowski i Ewa Narkiewicz-Niedbalec. - Warszawa, Zielona Góra : Centrum Animacji Kultury, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2000 . - Kongres Kultury Polskiej 2000. - s. 401-409

Polnische Untersuchungen über Jugendliche im westlichen Grenzgebiet nach 1989 / Edyta Mianowska. Emilia Paprzycka // W: Die Jugend von heute : Aussichten und Bedrohungen / Hrsg. von Edward Hajduk. Bogdan Idzikowski. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 231-246

Polskie badania nad młodzieżą pogranicza zachodniego po 1989 roku / Edyta Mianowska, Emilia Paprzycka // Rocz. Lubus. - T. 25. - (1999) s. 275-287

Przygotowania absolwentów klas VI do edukacji informatycznej w gimnazjum / E. Kołodziejska, Edyta Mianowska // Informat. w Szk. - T. 15. - (1999) s. 43-48

Technologie informacyjne w świadomości animatorów kultury / Wielisława Osmańska-Furmanek, Edyta Mianowska // W: Informatyka w szkole : XIV konferencja, Lublin wrzesień 1996 / [oprac. i red. Maciej Marek Sysło] ; Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej. - [Wrocław] : IIUW, [1998]. - s. 47-55

MICHALAK Ryszard

PUBLIKACJE

Kościoły protestanckie wobec kwestii repolonizacji ludności rodzimej Warmii i Mazur w latach 1945-1956 / Ryszard Michalak // Kom. Mazur.-Warm. - 1999 nr 3, s. 361-379

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w województwie wrocławskim w latach 1945-1950 / Ryszard Michalak // Stud. Zach. - Nr. 4. - (1999) s. 185-195

Kościół metodystyczny na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu / Ryszard Michalak // Kom. Mazur.-Warm. - 2000 nr 2, s. 245-254

Państwo wobec działalności kościołów protestanckich typu ewangeliczno-baptystycznego w latach 1947-1950 na przykładzie Ziem Zachodnich / Ryszard Michalak // Stud. Zach. - [T.] 3. - (1998) s. 173-186

Polityka wyznaniowa władz partyjno-państwowych w powiecie żarskim w latach stalinizmu / Ryszard Michalak // Stud. Zach. - T. 5. - (2000) s. 97-123

MICHORZEWSKI Witold

PUBLIKACJE

Wino - koń poetycki / [wybór i oprac. Sławomir Gowin] ; oprac. graf. Witold Michorzewski. - Zielona Góra : "Gest", 1998. - 338 s.

MIELNICZUK Janusz

PUBLIKACJE

Design of structure elements of non-linear elastic materials / Janusz Mielniczuk, Marian Dudziak // W: Computer Simulation in Machine Design. - Žilina : Centre University of Žilina, 1997. - s. 77-82

Die Grenztragfähigkeit der aus den porigen Materialien gemachen Elemente / Janusz Mielniczuk, Rafał Mostowski // ZAMM. - Vol. 78. - (1998) s. 623

Komputerowa symulacja w projektowaniu maszyn=Computer Symulation in Machine Design / red. nauk. Janusz Mielniczuk ; przy współpr. Rafała Mostowskiego. - Zielona Góra : WSP, 1998. - 212 s. - (Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze; 45 Technika ; zesz. specjalny)

Limit load of elastomer elements / Janusz Mielniczuk, Marian Dudziak // Mech. Teor. Stosow. - 1997 nr 3, s. 541-550

Mechanika plastycznych spieków metali - teoria, weryfikacja doświadczalna, podstawy konstruowania / Janusz Mielniczuk, Rafał Mostowski // Obr. Plast. Metali. - 1996 nr 4, s. 23-29

Mechanika plastycznych spieków metali - teoria, weryfikacja doświadczalna, podstawy konstruowania / Janusz Mielniczuk, Rafał Mostowski // W: Wybrane technologie obróbki plastycznej. - Poznań : Wydaw. INOP, 1996. - s. 15-21

Mechanika techniczna : dla studentów kierunków niemechanicznych / Stefan Jan Kowalski, Janusz Mielniczuk, Maria Agnieszka Paszkowicz. - Zielona Góra : WSP, 1998. - 303 s.

Minimal wall thickness of a horizontal cylinrycal pressure vessel / Krzysztof Magnucki, Janusz Mielniczuk // W: Gesellschaft für angewande Mathematik und Mechanik : Annual Meeting, Bremen, April 6-9, 1998: Book of Abstracts. - Bremen, 1998. - s. 82

Nośność graniczna elementów spiekanych z karbami / Janusz Mielniczuk, Rafał Mostowski // W: Projektowanie elementów z materiałów nieklasycznych / Marian Dudziak, Janusz Mielniczuk. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1996. - s. 99-106

Nośność graniczna porowatych elementów w płaskich stanach odkształcenia naprężenia / Janusz Mielniczuk, Rafał Mostowski // W: Zbiorniki cienkościenne=Thin - Walled Vessels, Karłów (Góry Stołowe) 17-19. 06. 1998 : konferencja=conference: referaty=proceedings / Instytut Techniki Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego Zielona Góra, Sekcja Podstaw Konstrukcji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk Warszawa. - Zielona Góra : IT WSP, 1998. - s. 60-64

Odkształcenia graniczne pasma z materiału nieliniowo sprężystego / Janusz Mielniczuk, Dariusz Rupiński // W: Współczesne problemy techniki / red. nauk. Krzysztof Magnucki ; współpraca Tomasz Karpiński, Dariusz Mikołajewski. - Zielona Góra : WSP, 1999. - 99-107

Projektowanie porowatych elementów konstrukcyjnych metodami nośności granicznej / Janusz Mielniczuk, Rafał Mostowski. - Zielona Góra : WSP, 2000. - 101 s.

Przykłady projektowania części maszyn z porowatych spieków / Janusz Mielniczuk // W: Projektowanie elementów z materiałów nieklasycznych / Marian Dudziak, Janusz Mielniczuk. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1996. - s. 121-126

Second conference on Thin-Walled Vessels : 18-21 June 2001 Karłów, Poland / ed. by Krzysztof Magnucki, Janusz Mielniczuk. - Zielona Góra : WSP, 2001. - 217 s. - (Studia I Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. [T.] 52 Technika ; [Z.] 2)

Wykorzystanie metody charakterystyk do rozwiązywania równań plastyczności ośrodków porowatych / Janusz Mielniczuk // W: Nauka a jakość życia. - Wilno, 1996. - s. 71-76

Zastosowanie nieciągłego pola naprężeń do projektowania elementów z materiałów porowatych / Janusz Mielniczuk, Rafał Mostowski // W: Komputerowa symulacja w projektowaniu maszyn=Computer Symulation in Machine Design / red. nauk. Janusz Mielniczuk ; przy współpr. Rafała Mostowskiego. - Zielona Góra : WSP, 1998. - (Studia i MAteriały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze; 45 Technika ; zesz. specjalny). - s. 131-138

MIKINA Ewa

PUBLIKACJE

Autobus widmo / Tom B. Stone ; przeł. [z ang.] Ewa Mikina. - Warszawa : "Da Capo", 1997. - 125 s. - (Szkoła przy Cmentarzu)

Co pamiętamy, jak pamiętamy, gdzie mieszkamy / Ewa Mikina // W: Pamięć, miejsce, obecność : współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne / red. Jan P. Hudzik, Jadwiga Mizińska. - Lublin : Wydaw. UMCS - Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1997. - s. 33-37

Czy marginalizacja sztuki współczesnej? / wypow. [m.in.] Ewa Mikina // Format. - 1998 nr 1/2, s. 55-59

Głębokie wody / Jayne Ann Krentz [pseud. Amanda Quick] ; tł. [z ang.] Ewa Mikina. - Warszawa : "Da Capo", 1997. - 318

Jak rysować zwierzęta / Victor Ambrus; noty zoologiczne Mark Ambrus ; przeł. [z ang.] Ewa Mikina. - Warszawa : "al fine", 1996. - 119 s.

Jerzy Truszkowski : problem / Ewa Mikina // Exit. - 1999 nr 1, s. 1888-1889

Kolekcja / Emily Hendrickson ; tł. [z ang.] Ewa Mikina. - Warszawa : "Da Capo", 1997. - 191 s.

Miasto, którego nie ma : od :Civitas Dei" do ornamentu z ludzkiej masy / Ewa Mikina // W: Pisanie miasta - czytanie miasta / pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1997. - s. 227-234

Milczenie obrazów / Ewa Mikina // W: Ekspansja obrazów : sztuka i media w świecie współczesnym / Beata Frydryczak ; Instytut Sztuki. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra-Warszawa : WSP, 2000. - s. 23-26

Nierozumna nowoczesność / Ewa Mikina // W: Horyzont ponowoczesności / red. J. Sójka. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, 1996. - s. 81-90

O mitologach galerii : referat / Ewa Mikina // Mag. Szt. - 1996 nr 9, s. 260-270

Obrazy Media Pamięć / Ewa Mikina // Mag. Szt. - 1996 nr 11, s. 179-182

P.S. Kocham Cię / Barbara Couklin ; tł. [z ang.] Ewa Mikina. - Warszawa : "Da Capo", 1997. - 126 s.

Prezentacje:Lydia Bauman : dyskusja / wypow. m.in. Ewa Mikina // W: Ekspansja obrazów : sztuka i media w świecie współczesnym / Beata Frydryczak ; Instytut Sztuki. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra-Warszawa : WSP, 2000. - s. 153-163

Przeklęty Mikołaj / Tom B. Stone ; tł. [z ang.] Ewa Mikina. - Warszawa : "Da Capo", 1997. - 125 s.

Przerażająca drużyna / Tom B. Stone ; przeł. [z ang.] Ewa Mikina. - Warszawa : "Da Capo", 1997. - 124 s. - (Szkoła przy Cmentarzu)

Sfera publiczna jako rzeźba / M. North ; tł. z ang. Ewa Mikina // Mag. Sztuki. - 1996 nr 6/7, s. 179-196

Sfera publiczna jako rzeźba : od :Civitas Dei" do ornamentu z ludzkiej masy / Michael North ; z ang. tł. Ewa Mikina // W: Pisanie miasta - czytanie miasta / pod red. Anny Zeidler-Janiszewskiej. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1997. - s. 213-226

Spice Girls : [ilustrowana historia grupy - nie autoryzowana] / Paul Lester ; [przeł. z ang. Ewa Mikina]. - Warszawa : "Da Capo", 1997. - 80 s.

Stanąć na nogi / Oliver Sacks ; przekł. [z ang.] Ewa Mikina. - Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 1996. - 159 s.

POLEMIKI I WYWIADY

Zamek w budowie / Ewa Mikina, Wojciech Krukowski, Piotr Rypson ; rozm. przepr. Bogusław Deptuła, Piotr Gruszczyński // Res. Pub. Nova. - 1997 nr 1/2, s. 55-59

MIKOŁAJCZAK Małgorzata

PUBLIKACJE

Architekstualność jako metoda budowania znaczeń w poezji Urszuli Kozioł / Małgorzata Mikołajczak // W: Genologia i konteksty / red. nauk. Czesław Dutka. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 329-346

Dać świadectwo : o felietonistyce Michała Kaziowa / Małgorzata Mikołajczak // W: Wywiedzione z losu : księga jubileuszowa Michała Kaziowa / red. Małgorzata Mikołajczak. - s. 29-39

Diagnozowanie przełomu : o konferencji genologicznej w Zielonej Górze / Małgorzata Mikołajczak // Polonistyka. - 1996 nr 9, s. 635-636

Genologia i konteksty / red. nauk. Czesław P. Dutka, [Małgorzata Mikołajczak]. - Zielona Góra : WSP, 2000. - 472 s.

Genologia i konteksty : (konferencja naukowa w Zielonej Górze w dn. 20-22. 05. 1996) / Małgorzata Mikołajczak // Ruch Lit. - 1997 nr 1, s. 125-132

Genologia i konteksty : [konferencja naukowa w Zielonej Górze w dniach 20-22 V 1996) / Małgorzata Mikołajczak // Zag. Rodz. Lit. - 1997 z. 1/2 s. 139-150

Lubuskie życie literackie w latach 1945-2000 : (przegląd ważniejszych wydarzeń na postawie książki Roberta Rudniaka) / wybr. i przygot. Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris. - 2001 nr 1, s. 19-21

Mieszkam w wierszu : antologia poezji lubuskiej / red. Małgorzata Mikołajczak i Beata Mirkiewicz. - Zielona Góra : Pro Libris, 2001. - 182 s.

Między rytmem serc i zegarów / Jolanta Baworowska ; [wybór i posł. Małgorzata Mikołajczak]. - Żary : Miejska Biblioteka Publiczna, 1999. - 32 s. - (Żarska Seria Poezji ; t. 2)

O miejscu "Rozmyślań" Antoniego Langego w liryce Młodej Polski / Małgorzata Mikołajczak // Ruch Lit. - 1999 nr 4, s. 425-438

O pisarstwie Michała Kaziowa / Małgorzata Mikołąjczak // Polonistyka. - 2000 nr 6, s. 337-341

O sytuacji gatunków w teorii badawczej i praktyce poetyckiej / Małgorzata Mikołajczak // Eduk. Hum. - 1999 nr 2/3, s.29-43

Podjąć przerwany dialog : o poezji Urszuli Kozioł / Małgorzata Mikołajczak. - Kraków : Universitas, 2000. - 281 s.

Podjąć przerwany dialog : o świecie, wierszu i tradycji w poezji Urszuli Kozioł / Małgorzata Mikołajczak // Odra. - 1998 nr 6, s. 56-64

Praktyka poetycka Urszuli Kozioł w świetle problematyki wiersza wolnego / Małgorzata Mikołajczak // Stud. Mater. WSP Ziel. Góra, Filol. Pol. - Z. 10.- (1999) s. 77-100

Pro Libris : Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne / red. Małgorzata Mikołajczak, Sławomir Kufel, Beata Mirkiewicz i in. - Nr 1. - Zielona Góra : Pro Libris, 2001. - 147 s.

Sympozjum II - sprawozdanie / Małgorzata Mikołajczak // W: Maska i cień : Sympozja Mickiewiczowskie (9 grudnia 1997, 20 maja 1998) : materiały / red. Czesław Dutka. - Zielona Góra : Pro Libris, 1998. - s. 103-105

Sympozjum Mickiewiczowskie II / Małgorzata Mikołajczak // Zielonogórs. Inf. Kult. - 1998 nr 6, s. 50-52

Sympozjum Mickiewiczowskie II : dwusetlecie urodzin poety / Małgorzata Mikołajczak // Gł. Uczelni. - 1998 nr 3/4, s. 17

Wersyfikacja : teksty ćwiczeń dla studentów I roku filologii polskiej / skrypt przygotowała Małgorzata Mikołajczak. - Wyd. 2 popr. - Wałbrzych, 2000

Wersyfikacja : teksty ćwiczeń dla studentów I roku filologii polskiej / skrypt przygotowała Małgorzata Mikołajczak. - Zielona Góra : WSP, 1996. - 48 s.

Wywiedzione z losu : księga jubileuszowa Michała Kaziowa / red. Małgorzata Mikołajczak. - Zielona Góra : Pro Libris, 2000. - 86 s.

Zostałam iluzjonistką / Janina Lorenc ; [wybór Małgorzata Mikołajczak]. - Żary : Miejska Biblioteka Publiczna, 1997. - 28 s. - (Żarska Seria Poezji ; t. 1)

RECENZJE

Lato zimorodka / W. Kępka. - Zielona Góra, 1997 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. - 1997 nr 4, Ark. Liter. nr 1, s. 13-15

Lato zimorodka / Władysław Klępka Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Akcent. - 1997 nr 3, s. 150-152

List do samego siebie / Wojciech Śmigielski. - Zielona Góra, 1997 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Zielonogórs. Inf. Kult. - 1998 nr 1/2, Ark. Liter. nr 8, s. 7-11

Między rytmem serc i zegarów / Jolanta Baworowska. - Żary, 1999 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Lubus. Inf. Kult. - 1999 nr 3, Ark. Liter. nr 18, s. 14-15

Mistrzowie i szkoły : szkice o tradycji literaturoznawstwa / Czesław P. Dutka. - Zielona Góra, 1998 Rec. : Magdalena Mikołajczak // Eduk. Hum. - 1999 nr 2/3, s. 155

Naczynie wieczności / Maria Sidorska-Ryczkowska. - Zielona Góra, 1997 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. - 1997 nr 9, Ark. Liter. nr 4, s. 14-15

Ocalone w słowie. Odejście Marii. Odejście Anny / Janusz Werstler. - Zielona Góra, 2001 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Pro Libris. - 2001 nr 1, s. 119-121

Odwrócona elegia : o przenikaniu się postaci gatunkowych / Ireneusz Opacki. - Katowice, 1999 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Zag. Rodzaj. Lit. - 2000 nr. 1/2

Osobnego sny i przypowieści Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Odra. - 1997 nr 5

Piętna miłości / Michał Kaziów. - Zielona Góra, 1997 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Gaz. Wyborcza. - 1997 nr 26

Przed sklepem jubilera // W: Poezje i dramaty / Karol Wojtyła. - Kraków, 1997 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Aspekty. - 1997 nr 23

Rwane prosto z krzaka / Jan Twardowski. - Warszawa, 1996 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Odra . - 1997 nr 5, s. 98

Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej / Stanisław Balbus. - Kraków, 1996 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Eduk. Hum. - 2000 nr 4, s. 117-119

Trzydziestolecie 1914-1944 / Anna Nasiłowska. - Warszawa, 1995 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Odra. - 1996 nr 4, s. 109-110

Wiersz wolny : próba charakterystyki systemowej / Dorota Urbańska Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Warszt. Polonist. - 1996 nr 1, s. 107-108

Wisława Szymborska / Anna Legeżyńska. - Wyd. 2. - Poznań, 1996 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Odra. - 1997 nr 2, s. 130-131

Wisława Szymborska / Anna Legeżyńska. - Wyd. 2. - Poznań, 1996 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Ruch Lit. - 1997 nr 1, s. 105-107

Wisława Szymborska / Anna Legeżyńska. - Wyd. 2. - Poznań, 1996 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Zag. Rodz. Lit. - 1997 z. 1/2, s. 179-181

Wisława Szymborska. Życie na poczekaniu : lekcja literatury z Jerzym Kwiatkowskim i Marianem Stalą / Jerzy Kwiatkowski, Marian Stala. - Kraków, 1996 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Eduk. Hum. - 2000 nr 4, s. 117-119

Z dziejów formy niemożliwej : wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historyczno-literackiej / Katarzyna Kasztenna. - Wrocław, 1995 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Odra. -1997 nr 1, s. 120-121

Zostałam iluzjonistką / J. E. Lorenc. - Żary, 1997 Rec. : Małgorzata Mikołajczak // Inf. Kult. Woj. Zielonogórs. - 1997 nr 6, s. [12-13]

MIŁKOWSKA-OLEJNICZAK Grażyna

PUBLIKACJE

Agressivität unter Schűlern der Sekundärbereichs / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Die Jugend von heute : Aussichten und Bedrohungen / Hrsg. von Edward Hajduk. Bogdan Idzikowski. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 163-180

Edukacja nauczycieli a reforma oświaty / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Kul. i Eduk. - 1998 nr 4, s. 94-103

Informacja o rekrutacji na I rok studiów dziennych w roku akademickim 1997/98 / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Gł. Uczelni. - 1997 nr 5, s. 5

Jaki regulamin studiów? / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Gł. Uczelni. - 1997 nr 3/4, s. 13

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej Marii Jakowickiej / G.M.O. [Grażyna Miłkowska-Olejniczak] // Głos Uczelni. - 1999 nr 2/3, s. 19

Kto rządzi w polskiej szkole? : czyli o agresji dzieci i młodzieży w sytuacjach szkolnych / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Nauczyciel - uczeń. Między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / pod red. Marii Dudzikowej. - Kraków : Impuls, 1996. - s. 181-193

O społecznym rodowodzie zachowań agresywnych dzieci i młodzieży / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Dzieci i młodzież wobec zagrożeń dzisiejszego świata / red. Maria Dudzikowa, Teresa Borowska. - Poznań : Wydaw. Eruditus, 1999. - s. 57-70

Pedagogika a reformy oświatowe / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Głos Uczelni. - 1999 nr 2/3, s.18-19

Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / red. nauk. Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Kazimierz Uździcki. - Zielona Góra : WSP, 2000. - 554 s.

Podmiotowość rodziców w procesie kształcenia dziecka / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Podmiotowość w wychowaniu : między ideą a realnością / red. Ewa Kubiak-Szymborska. - Bydgoszcz : Wers, 1999. - s. 227-239

Podmiotowość w określaniu celów i treści kształcenia / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Przemiany edukacyjne we współczesnej szkole / red. Maria Jakowicka. - Warszawa : WSP TWP, 1998. - s. 81-87

Prawa ucznia w świadomości i praktyce pedagogicznej nauczycieli / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Pedagogiczne aspekty Paktów Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka : założenia i rzeczywistość. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 247-261

Projekt zmian w regulaminie studiów WSP TK : (materiał do dyskusji) / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Gł. Uczelni. - 1997 nr 6, s. 16-17

Przejawy i przyczyny agresywnych zachowań się młodzieży / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Probl. Opiek.-Wychow. - 1999 nr 10, s. 25-33

Przejawy i uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów w szkole / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Forum Oświat. - 1999 nr 1, s. 132-150

Rola szkoły niepaństwowej w kształceniu nauczycieli do przemian / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w systemie edukacji narodowej / pod red. W. Bogusza i A. Knapa. - Warszawa, 1996. - s. 176-180

Róznorodności edukacyjne w kształceniu nauczycieli / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Szkolnictwo niepaństwowe. Partnerstwo czy konkurencja? / pod red. A. Karpińskiej. - Olecko, 1997. - s. 236-240

Syndrom agresywności polskiej młodziezy / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych / red. Wojciech Kojs, Robert Mrózek, Ryszard Studenski. - Cieszyn : Uniwesytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie, 1999. - s. 81-91

Szkolne uwarunkowania zachowań agresywnych wśród młodzieży / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 1998. - T. 1 : Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych / red. Józef Kużma, Zofia Szarota. - s. 160-173

W poszukiwaniu skutecznych metod kształcenia kandydatów an nauczycieli / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Toruńskie Stud. Dydak. - T. 9.- (1996) s. 54-59

Wprowadzenie / Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Kazimierz Uździcki // W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Kazimierz Uździcki. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 5-10

Wybrane problemy wychowania seksualnego najmłodszych uczniów / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Dylematy wczesnej edukacji / pod red. Doroty Klaus-Staińskiej i Malgorzaty Suświłło. - Olsztyn : WSP, 1998. - s. 231-242

Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży a reforma edukacji / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Kazimierz Uździcki. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 168-177

Zmęczenie nauczyciela a poziom pracy szkoły / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Pr. Nauk., Psychol. / WSP Częst. - Z. 3. - (1994) s. 55-60

MIRKIEWICZ Beata

PUBLIKACJE

Mickiewicz Grochowiaka / Beata Mirkiewicz // W: Maska i cień : Sympozja Mickiewiczowskie (9 grudnia 1997, 20 maja 1998) : materiały / red. Czesław Dutka. - Zielona Góra : Pro Libris, 1998. - s. 83-88

Mieszkam w wierszu : antologia poezji lubuskiej / red. Małgorzata Mikołajczak i Beata Mirkiewicz. - Zielona Góra : Pro Libris, 2001. - 182 s.

Opowieść dla wnuka : prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie na wspomnienia seniorów / [opracowanie tekstów i redakcja Beata Mirkiewicz]. - Zielona Góra : "Pro Libris", 2000. - 59 s.

Pro Libris : Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne / red. Małgorzata Mikołajczak, Sławomir Kufel, Beata Mirkiewicz i in. - Nr 1. - Zielona Góra : Pro Libris, 2001. - 147 s.

RECENZJE

Droga do Jeruzalem / Karol Smużniak. - Zielona Góra, 1998 Rec. : Mirkiewicz Beata // Lubus. Inf. Kult. - 1999 nr 1/2, Ark. Liter. nr 17, s. 17-18

Martwa natura / Krzysztof Fedorowicz. - Kraków, 1998 Rec. : Beata Mirkiewicz // Zielonogórs. Inf. Kult. - 1998 nr 3, Ark. Liter. nr 9, s. 10-11

Mistrzowie i szkoły : szkice o tradycji literaturoznawstwa / Czesław P. Dutka. - Zielona Góra, 1998 Rec. : Beata Mirkiewicz // Lubus. Inf. Kult. - 1999 nr 3, Ark. Liter. nr 18, s. 21

Moja wina / Czesław Markiewicz. - Warszawa, 1998 Rec. : Beata Mirkiewicz // Lubus. Inf. Kult. - 1999 nr 3, Ark. Liter. nr 18, s. 15-17

Rozpoznany moment osobowości / Czesław Markiewicz. - Zielona Góra, 2000 Rec. : Beata Mirkiewicz // Pro Libris. - 2001 nr 1, s. 114-116

Słowo peryferyjne : eseje, szkice literackie i recenzje / Czesław P. Dutka. - Zielona Góra, 1999 Rec. : Beata Mirkiewicz // Eduk. Hum. - 1999 nr 4, s. 129-130

Słowo peryferyjne : eseje, szkice literackie i recenzje / Czesław P. Dutka. - Zielona Góra, 1999 Rec. : Beata Mirkiewicz // Student Wałbrz. - 2000 nr 1

Tylko kobieta / Aleksandra Urban. - Zielona Góra, 1998 Rec. : Beata Mirkiewicz // Lubus. Inf. Kult. - 1999 nr 11, s. 15-16

"W ciemną mą ojczyznę" : Stanisław Grochowiak znany i nieznany. - Poznań, 1996 Rec. : Beata Mirkiewicz // Odra. - 1997 nr 12, s. 134-135

Z sercem w obłokach / Romuald Marek Jabłoński. - Zielona Góra, 1998 Rec. : Beata Mirkiewicz // Zielonog. Inf. Kult. - 1998 nr 5, s. 37-38

MŁODZIK Lilla

PUBLIKACJE

Szkoła jako instytucja kształcąca - ewolucja pojęcia / Lilla Młodzik // W: Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce / red. nauk. Daniel Fic, Andrzej Kardasz. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 173-176

Szkoła jako system społeczno-kulturowy / Lilla Młodzik // W: Problemy edukacji w okresie transformacji sysytemowej : III konferencja naukowa: 23-25 września 1999 rok, Zielona Góra: materiały konferencyjne=Die Probleme der Bildung während der politischen Transformation in Polen / red. nauk. Daniel Fic. - Zielona Góra : "Organon", 1999. - s. 231-236

MONCZAK Tomasz

PUBLIKACJE

Determinatol minimal wall thickness of circulat cylindrical tank with ellipsoidal heads / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // Arch. Mechan. Engin. - Vol. 44 nr 2. - (1998) s. 73-85

Edytory tekstów / Marek Furmanek, Tomasz Monczak // W: Zastosowania technik komputerowych : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof Magnucki, Roman Stryjski. - Zielona Góra : WSP, 1998. - s. 45-78

Wariacyjne kształtowanie przekroju belki cienkościennej / Krzysztof Magnucki, Tomasz Monczak // W: XXXVI Sympozjon PTMS [Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej] "Modelowanie w Mechanice" 16-20. 02. 1997 / Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Katedra Mechaniki Stosowanej. - Gliwice : Wydaw. KMS, 1997. - (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; 3). - s. 147-152

Zastosowanie metod numerycznych przy optymalizacji przekroju belki cienkościennej o stałej grubości / Tomasz Monczak // W: Wspolczesne problemy techniki / red. nauk. Krzysztof Magnucki ; współpraca Tomasz Karpiński, Dariusz Mikołajewski. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 109-114

MORAWSKA-BORYSEWICZ Małgorzata

PUBLIKACJE

Kategoria groteski w "Babie-Dziwo" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Małgorzata Morawska-Borysewicz // Stud. Mater. WSP Ziel. Góra, Filol. Pols. - Z. 9. - (1996) s. 69-79

Organizacja procesu dydaktycznego ćwiczeń z dydaktyki literatury i języka polskiego / Małgorzata Morawska-Borysewicz // W: Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych / Marian Sinica, Dorota Amborska-Głowacka. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 71-76

W poszukiwaniu integracji nauczania / Cieliński Arkadiusz, Borysewicz Małgorzata // Stud. Mater. WSP ZGóra. Filol. Pol. - Z. 9. - (1996) s. 229-237

MOTAK Dominika

PUBLIKACJE

Funkcja religii / N. Luhmann ; tł. Dominika Motak. - Kraków : Wyd. Nomos, 1998. - 450 s.

Niewidzialna religia Thomasa Luckmanna, czyli o przemianie religii w religijność / Hubert Knoublach ; tł. Dominika Motak // W: Niewidzialna religia / Thomas Luckmann ; tł. Lucjan Bluszcz. - Kraków : "Nomos", 1996. - s. 7-41

MRÓZ Anna

PUBLIKACJE

Etyczny aspekt zdrowia psychicznego - model egzystencjalny / Anna Mróz // W: Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim = Psychische Gesundheit im Lehrerberuf : materiały międzynarodowej konferencji naukowej 31 marca - 2 kwietnia 1998 Zielona Góra / Tatiana Rongińska, Werner Gaida, Uwe Schaarschmidt ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego Instytut Pedagogiki i Psychologii, Universität Potsdam Institut Für Psychologie. - Zielona Góra, Potsdam : WSP, 1998. - Cz. 2. - s. 23-26

MRÓZ Tadeusz

PUBLIKACJE

Efekty kształcenia wielostronnego w klasach I-III / Małgorzata Siwińska ; praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Tadeusz Mroza; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych. - Zielona Góra, 2000. - 166 s.

Komunikacja interpersonalna w kształceniu / Tadeusz Mróz, Małgorzata Siwińska // W: Wybrane problemy dydaktyki u progu reformy edukacji / red. Tadeusz Mróz. - Zielona Góra : Wydaw. Organon, 1999. - s. 15-27

Ład na lekcji w reformowanej szkole / Tadeusz Mróz, Dorota Mendel // W: Wybrane problemy dydaktyki u progu reformy edukacji / red. Tadeusz Mróz. - Zielona Góra : Wydaw. Organon, 1999. - s. 103-135

Negocjacje w procesie edukacji / Tadeusz Mróz // W: Wybrane problemy dydaktyki u progu reformy edukacji / red. Tadeusz Mróz. - Zielona Góra : Wydaw. Organon, 1999. - s. 29-42

O edukację w duchu poszanowania istotnych wartości w życiu człowieka / Tadeusz Mróz // W: Wybrane problemy dydaktyki u progu reformy edukacji / red. Tadeusz Mróz. - Zielona Góra : Wydaw. Organon, 1999. - s. 9-14

Perspektywy syntez edukacyjnych / Tadeusz Mróz // W: Wybrane problemy dydaktyki u progu reformy edukacji / red. Tadeusz Mróz. - Zielona Góra : Wydaw. Organon, 1999. - s. 79-101

Praca międzylekcyjna - stan a oczekiwania / Tadeusz Mróz, Hanna Jezierska // W: Wybrane problemy dydaktyki u progu reformy edukacji / red. Tadeusz Mróz. - Zielona Góra : Wydaw. Organon, 1999. - s. 137-164

Próba syntezy / Tadeusz Mróz // W: Wybrane problemy dydaktyki u progu reformy edukacji / red. Tadeusz Mróz. - Zielona Góra : Wydaw. Organon, 1999. - s.165-167

Rola znaków i symboli w procesie kształcenia / Tadeusz Mróz // W: Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej / red. Wojciech Pasterniak i J. Kaliszan. - Gorzów Wlkp., 1997. - s. 12

Symbole i wartości w edukacji wczesnoszkolnej / Tadeusz Mróz // Dydak. Lit. - T. 17. - (1997)

Symbole i wartości w edukacji wczesnoszkolnej / Wojciech Pasterniak, Tadeusz Mróz // Dydak. Lit. - [T.] 17. - (1997) s. 73-77

Syntezy słowne i obrazowe w dydaktycznym przygotowaniu nauczyciela / Tadeusz Mróz. - Zielona Góra, 1996.

Wstęp / Tadeusz Mróz // W: Wybrane problemy dydaktyki u progu reformy edukacji / red. Tadeusz Mróz. - Zielona Góra : Wydaw. Organon, 1999. - s. 7-8

Wybrane problemy dydaktyki na progu reformy edukacji / red. Tadeusz Mróz. - Zielona Góra : Wydaw. Organon, 1999. - 167 s.

MUZIOŁ Radosław

PUBLIKACJE

Problemy zarządzania zmianami / Radosław Muzioł // W: Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce / red. nauk. Daniel Fic, Andrzej Kardasz. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 40-44