Bibliografia publikacji pracowników
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
za lata 1996-2000

TARASIEWICZ-CIESIELSKA Bogumiła

PUBLIKACJE

Muzyczne spotkania edukacyjne "Filharmonia młodych" dla dzieci i młodzieży / Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska // W: Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 163-173

Praktyka wykonawcza łemkowskiej wokalnej muzyki ludowej / Bogumiła Tarasiewicz // W: Z zagadnień poznawczych, kulturowych i dydaktycznych muzyki / red. nauk. Irena Marciniak. - Zielona Góra : WSP, 1996. - Cz. 2. - s. 65-81

TARASZCZUK Izabela

PUBLIKACJE

Auf der Suche nach eigenem Wurzeln und eigener Identität - zum letzten Werk Erle Bachs "In ihrem Atem Schläft die Zeit" / Izabela Taraszczuk // W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70, Geburstag / Hrsg. Augustyn Mańczyk, Paweł Zimniak. - Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001. - s. 221-229

Der Expressionismus im deutschen Film: Robert Wienes "Das Cabinet des Dr. Caligari" - Vision eines totalităren Staates oder Halluzinationen eines Geiteskranken? / Izabela Taraszczuk // Stud. Mater. WSP Ziel. Góra, Germ. - Z. 15. - (2000) s. 211-216

TATARCZUK Józef

PUBLIKACJE

Charakterystyka porównawcza wielkości, proporcji i składu ciała młodzieży zielonogórskiej WSP badanej w roku akademickim 1998/99 na tle kandydatów ubiegających się oprzyjęcie na studia AWF w Poznaniu / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej / red. nauk Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 15-22

Poziom otłuszczenia młodzieży akademickiej Zielonej Góry na tle innych wyższych uczelni w Polsce / Józef Tatarczuk // W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej / red. nauk Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 39-46

Przedmowa / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej / red. nauk Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 5-6

Sprawność motoryczna młodzieży akademickiej z Zielonej Góry / Jerzy Grzesiak // W: Zdrowie i sprawność motoryczna w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży. - Bydgoszcz : WSP, 1999. - s. 237-241

Uwarunkowania zależności pomiędzy miejscem zamieszkania i wykształceniem ojca a wiekiem menarche / Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz // W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej / red. nauk Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 35-38

Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej / red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz. - Zielona Góra : WSP, 2000. - 136 s.

Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Józef Tatarczuk. - Zielona Góra : WSP, 2001. - 138 s.

Z badań zmian sprawności motorycznej młodzieży akademickiej WSP w Zielonej Górze w latach 1975-1995 / Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk // W: Zdrowie i sprawność motoryczna w kulturze fizycznej dzieci i młodzieży. - Bydgoszcz : WSP, 1999. - s. 205-215

TEŚLUK Maria

PUBLIKACJE

Autorski program edukacji samorządowej / Maria Teśluk // W: Przemiany edukacyjne we współczesnej szkole / red. Maria Jakowicka. - Warszawa : WSP TWP, 1998.

Echa Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży w Krakowie / Maria Teśluk // Grono. - 1996 nr 2.

Funkcje i zadania młodzieżowej rady miasta / Maria Teśluk // W: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej / red. Krzysztof Dzieńdziura, Zdzisław Wołk. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 133-137

Nauczyciel - kreator w reformowanej szkole / Maria Teśluk // W: Pedagogika czasu przemian / red. Jan Łaszczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, 1999.

Prawa ucznia a samorząd uczniowski / Maria Teśluk // W: Pedagogiczne aspekty Paktów Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka : założenia i rzeczywistość. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 291-297

Samorządność młodzieży na tle potrzeb demokracji / Maria Teśluk // W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Kazimierz Uździcki. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 297-302

Wartości wychowawcze funkcjonowania samorządu uczniowskiego w szkołach ponadpodstawowych / Maria Teśluk // W: Przemiany edukacyjne we współczesnej szkole / red. Maria Jakowicka. - Warszawa : WSP TWP, 1998. - s. 136-141

TICHONIUK Bazyli

PUBLIKACJE

Elementy wschodniosłowiańskie we współczesnych nazwiskach Śląska Opolskiego / Bazyli Tichoniuk // W: Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych / red. nauk. Edward Homa. - Zielona Góra : WSP, 1998. - s. 125-145

Formy narodowe imion w podpisach wojsk litewskich w XVI w. / Bazyli Tichoniuk // W: Acta Polono-Ruthenica. - Olsztyn, 1996. - s. 309-315

Imiona i ich formy : na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839 / Bazyli Tichoniuk. - Zielona Góra : WSP, 2000. - 207 s.

Imiona osobowe w pieśniach zbioru folklorystycznego Michała Federowskiego "Lud białoruski" / Bazyli Tichoniuk // Acta Polono-Ruthenica - T. 5. - (2000) s. 93-99

Innowacje w językach wschodniosłowiańskich / red. nauk. Bazyli Tichoniuk. - Zielona Góra : WSP, 1997. - 160 s.

Jazyk gazetnogo zagołovka na materiale sovremiennych rossijskich gazet / Polina Stasińska // W: Innowacje w językach wschodniosłowiańskich / red. nauk. Bazyli Tichoniuk. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 75-79

Jezykoznawstwo wschodniosłowiańskie [w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze] / Bazyli Tichoniuk // W: [Pięćdziesiąty piąty] 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Zielona Góra 6-7 czerwca 1997 / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 16-17

Od redaktora / Bazyli Tichoniuk // W: Z badań nad współczesnymi językami wschodniosłowiańskimi i polskim / red. nauk. Bazyli Tichoniuk. - Zielona Góra : WSP, 2001. - s. 5

Od redaktora / Tichoniuk Bazyli // W: Innowacje w językach wschodniosłowiańskich /Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 5

Patronimy w aktach sądowych starostwa bielskiego (lata 1774-1781) / Bazyli Tichoniuk // W: Antroponimia słowiańska : materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Warszawa 6-8 IX. 1994 / pod red. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej i Jerzego Dudy ; Instytut Slawistyki PAN. Komitet Językoznawczy. - Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydaw., 1996. - (Prace Onomastyczne ; 35). - s. 323-327

Słowiańskie kontakty : język i literatura / red. Bazyli Tichoniuk. - Zielona Góra : WSP, 1996. - 96 s.

Sufiks - uk w antroponimi południowej Białostocczyzny / Bazyli Tichoniuk // W: Słowiańskie kontakty: język i literatura / red. Bazyli Tichoniuk. - Zielona Góra : WSP, 1996. - s. 57-62

Wschodniosłowiańskie elementy językowo - stylistyczne w poezjach ludowych Bohdana Zaleskiego / Cezary Piątkowski // W: Słowiańskie kontakty : język i literatura / pod red. Bazylego Tichoniuka. - Zielona Góra : WSP, 1996. - s. 41-46

Wschodniosłowiańskie nazwy własne we współczesnej kartografii i tekstach polskich / Bazyli Tichoniuk // W: Innowacje w językach wschodniosłowiańskich / red. nauk. Bazyli Tichoniuk. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 31-36

Z badań nad współczesnymi językami wschodniosłowiańskimi i polskim / red. nauk. Bazyli Tichoniuk. - Zielona Góra : WSP, 2001. - 158 s.

TOMIAK Anna

PUBLIKACJE

Ekonomia i ekologia - współdziałanie dla przyszłości / Lesław Koćwin, Anna Tomiak // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej : III konferencja naukowa: 23-25 września 1999 rok, Zielona Góra: materiały konferencyjne=Die Probleme der Bildung während der politischen Transformation in Polen / red. nauk. Daniel Fic. - Zielona Góra : "Organon", 1999. - s. 39-53

Transgraniczne współdziałanie samorządów lokalnych w zwalczaniu skutków powodzi w lipcu 1997 roku na Ziemi Lubuskiej / Anna Tomiak // W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje / red. Leszek Gołdyka. - Zielona Góra : LTN, 1999. - s. 535-564

Wymiana zasobów pracy między Polską a Niemcami w regionie środkowej Odry / Anna Tomiak // Stud. Zach. - Nr. 4. - (1999) s. 283-293

RECENZJE

Europa od A do Z : podręcznik integracji europejskiej. - Gliwice, 1996 Rec. : Anna Tomiak // Stud. Zach. - Nr 4. - (1999) s. 350-353

Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997) / Czesław Osękowski, Hieronim Szczegóła. - Zielona Góra, 1999 Rec. : Lesław Koćwin, Anna Tomiak // Stud. Zach. - T. 5 - (2000) s. 240-255

Unia Europejska. - Warszawa, 1997 Rec. : Anna Tomiak // Stud. Zach. - Nr 4. - (1999) s. 350-353

TONDER Jerzy

PUBLIKACJE

Problemy integracji ekologicznej terenów przygranicznych na przykładzie województwa lubuskiego / Jerzy Tonder // W: Problemy edukacji w okresie transformacji sysytemowej : III konferencja naukowa: 23-25 września 1999 rok, Zielona Góra: materiały konferencyjne=Die Probleme der Bildung während der politischen Transformation in Polen / red. nauk. Daniel Fic. - Zielona Góra : "Organon", 1999. - s. 337-339

TOPOLSKA-PIECHOWIAK Maria B

PUBLIKACJE

Bilans i perspektywy emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii / Maria Topolska-Piechowiak // Prz. Polon. - 1997 z. 2, s. 65-73

Blaski i cienie pozycji kobiet : wczoraj i dziś / Maria Topolska-Piechowiak // Provocator. - 1999 nr 2, s. 8-10

Charakterystyka pierwszej w dziejach Rzeczypospolitej elity intelektualnej w połowie XVIII wieku / Maria Barbara Topolska-Piechowiak // W: Adam Naruszewicz i historiografia Oświecenia : praca zbiorowa / red. Kazimierz Bartkiewicz. - Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", 1998. - s. 58-68

Fenomen tolerancji etniczno-wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI w. / Maria Barbara Topolska // W: Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy : 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki / red. nauk Tomasz Jaworski, Wiesław Pyżewicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001. - (Zielonogórskie Studia Łużyckie ; nr 3). - s. 243-254

Głos w dyskusji na sesji pt. Spotkanie badaczy z Polski i emigracji / Maria Topolska-Piechowiak // W: Res Historica : w kręgu zagadnień etnicznych / red. nauk. Tadeusz Radzik. - Lublin, 1997. - s. 133-135

Głos w dyskusji nad referatem Marcina Kuli: Polonia to najpierw ludzie, a dopiero potem Polonia / Maria Topolska-Piechowiak // Prz. Polon. - 1999 nr 1, s. 25-28

IV Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie od 20 do 26 sierpnia w Londynie : czy koniec Drugiej Wielkiej Emigracji Politycznej / Maria B.Topolska-Piechowiak // Prz. Pol. - 1996 z. 2, s. 81-97

Kresowiacy są wśród nas / Maria Topolska-Piechowiak // Pionierzy. - 1998 nr 1, s. 14-15

Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XVIII w. / Maria Topolska - Piechowiak // W: Litwa : dzieje, kultura, naród: materiały z konferencji naukowej, Kraków 8-10 maja 1997 / pod red. Grety Lemanaite i Pawła Bukowca. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. - s. 36-44

Pieniądze na brytyjskim uniwersytecie / Maria Topolska-Piechowiak // Gł. Uczelni. - 1998 nr 6, s. 18-19

Profesor Andrzej Kłosowski : ambasador emigracyjnej spuścizny wydawniczej / Maria Topolska-Piechowiak // Dzien. Polski i Dzien. Żołn. - 1997 nr 31, s. 6

Społeczne funkcje polskiej parafii rzymsko-katolickiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej / Maria Topolska-Piechowiak // W: Nuntius Vetustatis : prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Wisłockiemu / pod red. Adama Bieniaszewskiego i Rafała T. Prinke. - Poznań, 1998. - s. 28

Spotkanie badaczy z Polski i emigracji - znawców polskiej diaspory w dniach 21-22 czerwca 1996 w Lublinie / Maria Topolska-Piechowiak // Rocz. PTN na Obczyźnie. - T. 39. - (1997) s. 83-89

Sukienka z białego obrusa / Maria Topolska-Piechowiak // Panor. Polska. - 1997 nr 30, s. 39-40

Wprowadzenie i głos w dyskusji : Bilans i perspektywy emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii / Maria B. Topolska-Piechowiak // Prz. Pol. - 1997 z. 2, s. 65-73

Wypowiedź o profesorze Gieysztorze / Maria Topolska-Piechowiak // Commentor. - 1998 nr 6, s. 18-19

Zapomniania kolekcja archiwalna / Maria Topolska-Piechowiak // Wprost. - 1999 nr 2, s. 11

RECENZJE

Kresy / Jacek Kolbuszewski. - Wrocław, 1995 Rec. : Maria B. Topolska-Piechowiak // Białorus. Zesz. Hist. - Z. 9. - (1998) s. 97-106

Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII-XX wiek) / red. Kazimierz Bartkiewicz. - Zielona Góra, 1998 Rec. : Maria Barbara Topolska // Stud. Zielonogórs. - T. 5 . - (1999) s. 308-314

Polska elita polityczna w Londynie 1945-1972 / Wiesław Hładkiewicz. - Zielona Góra, 1995 Rec. : Maria Topolska-Piechowiak // Prz. Polon. - 1998 nr 3, s. 174-182

TRĄD Mieczysław

PUBLIKACJE

Poszukiwanie sposobów aktywizacji uczniów podczas lekcji / Mieczysław Trąd // W: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki / pod red. Barbary Rabijewskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - Cz. 1. - s. 163-171

Przygotowanie studentów do pracy z uczniami mającymi trudności i niepowodzenia w uczeniu się matematyki / Mieczysław Trąd // W: Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki / pod red. Barbary Rabijewskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - Cz. 2. - s. 255-265

Wiedza matematyczna w edukacji menedżerów / Daniel Fic, Mieczysław Trąd // Rocz. Lubus. - T. 22 cz. 2. - (1996) s. 160-165

Wiedza matematyczna w edukacji menedżerów / Mieczysław Trąd, Daniel Fic // W: Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce / red. nauk. Daniel Fic, Andrzej Kardasz. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 160-165

TROCHA Bogdan

PUBLIKACJE

Historyczne perspektywy hermeneutyki / Bogdan Trocha // Eduk. Hum. - 2000 nr 2/3, s. 4-10

Horyzont a ethos / Bogdan Trocha // W: Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej : materiały I Ogólnopolskiej sesji Pedagogicznej zorganizowanej przez WOM w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 26 i 27 września 1996 roku / red. Wojciech Pasterniak i Jerzy Kaliszan. - Gorzów Wlkp. : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997. - s. 131-149

Michała Wołodyjowskiego etos rycerski / Bodan Trocha // W: Henryk Sienkiewicz : biografia, twórczość, recepcja / red. Lech Stanisław Ludorowski, Halina Ludorowska. - Lublin : UMCS, 1998. - (Studia sienkiewiczowskie ; T. 1). - s. 225-335

Poznanie i odpowiedzialność / Bogdan Trocha // Eduk. Hum. - 1999 nr 2/3, s. 9-22

Przestrzeń dramatu jako kategoria filozoficzna : studium teorii przestrzeni Józefa Tischnera / Bogdan Trocha. - Zielona Góra : "Gest", 2000. - 134 s.

W kręgu fenomenologii pytania / Bogdan Trocha // Eduk. Hum. - 1998 nr 4, s. 29-39

Wilhelma Diltheya hermeneutyka przeżywanego życia / Bogdan Trocha // Eduk. Hum. - 2000 nr 4, s. 27-34

RECENZJE

Dzieciństwo i sacrum : studia i szkice literackie / red. Joanna Papuzińska i G. Leszczyński. - Warszawa, 1998 Rec. : Bogdan Trocha // Eduk. Hum. -1999 nr 2/3, s. 143-148

TROCHANOWSKI Włodzimierz

PUBLIKACJE

Formy i metody aktywizacji studentów na ćwiczeniach z dydaktyki matematyki / Włodzimierz Trochanowski // W: Formy i metody ćwiczeń z dydaktyk przedmiotowych / Marian Sinica, Dorota Amborska-Głowacka. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 115-128

Rol posledovatelnosti zadač dla opimizacii processa obučenija w matematike / Włodzimierz Trochanowski // W: Obrazownie kak credstvo razvitija čełoveka, obščestva, gosudarstva : sbornik naučich dokłajdov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. - Vitebsk, 1997. - s. 203-207

Rola analizowania i korygowania błędów popełnianych przez uczniów klas początkowych w procesie nauczania - uczenia się matematyki / Włodzimierz Trochanowski // W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Kazimierz Uździcki. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 446-453

TROPAK Bogdan

PUBLIKACJE

Badania tekstowe formularza średniowiecznego dokumentu w oparciu o program komputerowy "Diploma" / Bogdan Tropak, Andrzej Wałkówski // W: Historia i komputery / pod red. Bohdana Ryszewskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997. - T. 2. - s. 89-94

Próbna wersja bazy danych "Fauxpar" przeznaczonej dla opracowania dokumentów w archiwach państwowych / Bogdan Tropak, Andrzej Wałkówski // W: Komputeryzacja archiwów / pod red. Bohdana Ryszewskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1996. - T. 2. - s. 37-52

TRUSZKIEWICZ Paweł

PUBLIKACJE

Didaktisierung zu Karl Dedecius : Kulturvermittlung oder der Sprache / Paweł Truszkiewicz // W: Sprachkontakte und Literaturvermittlung : Prof. Dr. Eugeniusz Klin zum 70, Geburstag / Hrsg. Augustyn Mańczyk, Paweł Zimniak. - Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001. - s. 83-89

TRYCHOŃ-CIEŚLAK Katarzyna

PUBLIKACJE

Neofilolog : czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego / red.Teresa Siek-Piskozub, Zofia Magnuszewska, Bénedicté Leturcq, Katarzyna Trychoń-Cieślak. - Nr 12. - Poznań : PTN, 1996. - 82 s.

TRZOP Andrzej

PUBLIKACJE

Edukacja informatyczna jako odpowiedź szkół na zapotrzebowanie rynku / Andrzej Trzop // W: Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce / red. nauk. Daniel Fic, Andrzej Kardasz. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 166-168

Problemy koherencji w nauczaniu informatyki / Andrzej Trzop, Krzysztof Krajewski // W: Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce / red. nauk. Daniel Fic, Andrzej Kardasz. - Zielona Góra : WSP, 1997. - s. 177-179

TRZOP Beata

PUBLIKACJE

Internet jako element edukacji informacyjnej młodzieży. Wybrane zagadnienia / Dorota Bazuń, Beata Trzop // W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży / red. nauk. Bogdan Idzikowski i Ewa Narkiewicz-Niedbalec / red. nauk. Bogdan Idzikowski i Ewa Narkiewicz-Niedbalec. - Warszawa, Zielona Góra : Centrum Animacji Kultury, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2000 . - Kongres Kultury Polskiej 2000. - s. 387-396

Transgraniczna współpraca regionalna - Euregion Sprewa-Nysa-Bóbr / Beata Trzop // W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje / red. Leszek Gołdyka. - Zielona Góra : LTN, 1999. - s. 523-534

Zielona Góra jako miasto pogranicza - inicjatywy kulturalne polsko niemieckie / Beata Trzop // Rocz. Lubus. - T. 24 cz. 2 . - (1998) s. 285-292

RECENZJE

Transgraniczność w perspektywie socjologicznej / red. Leszek Gołdyka, Jerzy Leszkowicz-Baczyński, Lech Szczegóła, Maria Zielińska Rec. : Beata Trzop // Europa Wschodu i Zachodu, z. 2 - (1998) s. 187

Uczestnictwo w kulturze i aspiracje młodzieży szkolnej / Ewa Narkiewicz-Niedbalec. - Zielona Góra, 1996 Rec. : Beata Trzop // Rocz. Lubus.- T. 24 cz. 2. - (1998) s. 341-343

TUCHOWSKI Andrzej

PUBLIKACJE

Chpin's interative technique and its repercusinos in 20th-century polish music / Andrzej Tuchowski // Pol. Mus. Jour. - Vol. 2 nr 1. - (1999). - Pismo internetowe, adres: http://www.usc.edo/dept/polish-music/PMJ

In search of the characteristic features of Benjamin Britten's vocal style. The canticle II / Abraham von Isaac op. 51 // W: European Solo Song / red. Mieczysław Tomaszewski. - Kraków : Akademia Muzyczna, 1999. - s. 121-133

Integracja strukturalna w świetle przemian stylu Chopina / Andrzej Tuchowski. - Kraków : Musica Iagellonica, 1996. - 208 s.

Integracja w Zielonej Górze / Andrzej Tuchowski // Ruch. Muz. - 1996 nr 12, s. 15-16

Między nowoczesnością a tradycją : tryton jako "diabolus in musica" w pracach Brittena / Andrzej Tuchowski ; tł. Roman Palewicz // Dysonanse. - Nr. 5/6 . - (1999) s. 36-41

Międzynarodowe Spotkania Muzyczne "Wschód-Zachód" / Andrzej Tuchowski // Ruch Muz. - 1998 nr 10, s. 15-16

Rasistowskie podstawy narodowo-socjalistycznej myśli o muzyce / Andrzej Tuchowski // Muzyka. - 1998 nr 1, s. 41-64

Sherzo C-sharp minor - the problem strucural consistency and motivic transformations / Andrzej Tuchowski // Chopin Stud. - nr 5, s. 190-198

The music theatre in relation to socioethical problems : The Devils of Loudun by Krzysztof Penderecki as seen in contract to Peter Grimes and other operas by Benjamin Britten, / Andrzej Tuchowski // W: Krzysztof Penderecki Music in the Context of 20 th - Century Theatre / red. Mieczysław Tomaszewski. - Kraków : Akademia Muzyczna, 1999. - s. 109-116

W labiryncie aksjologicznym - problem wartości dzieła / Andrzej Tuchowski // W: Z zagadnień poznawczych, kulturowych i dydaktycznych muzyki / red. nauk. Irena Marciniak. - Zielona Góra : WSP, 1996. - s. 57-64

Wielcy twórcy muzyki a szeroko pojęte wychowanie muzyczne / Andrzej Tuchowski // W: Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 9-13

RECENZJE

Forma w twórczości instrumentalnej Aleksandra Tansmana / Anna Granat-Janki. - Wrocław, 1995 Rec. : Andrzej Tuchowski // Ruch. Muz. - 1996 nr 25, s. 38-39

Karłowicz : Młoda Polska i muzyczny fin de siecle / Alistair Wightman. - Kraków, 1996 Rec. : Andrzej Tuchowski // Muzyka. - 2000 nr 1, s. 95-100

Vaughan Williams studies. - Cambridge, 1996 Rec. : Andrzej Tuchowski // Muzyka. - 1999 nr 3, s. 140-144

TYMKÓW Wioletta

PUBLIKACJE

Poczucie sensu życia jako jeden z aspektów zdrowia psychicznego : przegląd wybranych koncepcji / Wioletta Tymków, Dagmara Łupicka-Szczęśnik // W: Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim = Psychische Gesundheit im Lehrerberuf : materiały międzynarodowej konferencji naukowej 31 marca - 2 kwietnia 1998 Zielona Góra / Tatiana Rongińska, Werner Gaida, Uwe Schaarschmidt ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego Instytut Pedagogiki i Psychologii, Universität Potsdam Institut Für Psychologie. - Zielona Góra, Potsdam : WSP, 1998. - Cz. 2. - s. 187-191

TYMOCZKO-TICHONIUK Elżbieta

PUBLIKACJE

Gloria i Eros - dwa skrzydła twórczości Henryka Sienkiewicz w ocenie Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Almanach Historycznoliteracki. - 1998 z. 1, s. 217-231

"Krytyka" Wilhelma Feldmana o literaturze rosyjskiej / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Acta Pol.-Ruthen. - T. 5. - (2000) s. 137-150

"Krytyka" Wilhelma Feldmana wobec kwestii edukacyjnych / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918-1939 / red. Leszek Jazownik. - Zielona Góra : WSP, 1999. - s. 84-94

"Krytyka" Wilhelma Feldmana wobec spraw kultury i twórcy / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich / pod red. Krystyny Galon-Kurkowej i Tadeusza Klimowicza. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1997. - s. 117-124

Literatura ukraińska w krakowskiej "Krytyce" / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Stud. Methodol. - T. 3. - (1997) s. 113-116

Myśl literacka i społeczna Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Almanach Historycznoliteracki. - 1999 z. 2, s. 265-283

Obraz problematyki ukraińskiej na łamach "Krytyki" Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Słowiańszczyzna Wschodnia : twórczość artystyczna a doświadczenia zbiorowe / red. nauk. Andrzej Ksenicz. - Zielona Góra : WSP, 1998. - s. 183-195

Opinie Wilhelma Feldmana o literackiej twórczości Stanisława Wyspiańskiego / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Stud. Mater. WSP Ziel. Góra, Filol. Pol. - Z. 10. - (1999) s. 163-174

Postrzeganie kwestii białoruskiej przez "Krytykę" Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku / red. Włodzimierz Wilczyński. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 137-154

Prorok przeszłości. Opinie Wilhelma Feldmana o historycznych powieściach Henryka Sienkiewicza / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Almanach Historycznoliteracki. - 1998 z. 1, s. 207-216

Tendencje neoromantyczne na łamach "Krytyki" Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Literatura, kultura, język : z warsztatów badawczych / red. nauk. Janusz Rećko. - Zielona Góra : WSP, 2000. - s. 319-331

TYTYK Edwin

PUBLIKACJE

Dobre i złe tradycje w kształtowaniu środowiska pracy i życia człowieka / Edwin Tytyk // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : [studia i materiały XIII Konferencji Naukowej] / red. Edward Kowal ; Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Zakład Warunków Pracy Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Centrum Zastosowań Ergonomii w Zielonej Górze. - Zielona Góra : CZE, 1998. - s. 143-152

Dostosowanie programów nauczania do potrzeb zawodowych absolwenta kierunku studiów "Ochrona Środowiska" / Edwin Tytyk, Edward Kowal // W: Treści programów nauczania ergonomii, ochrony i bezpieczeństwa pracy : materiały XIV Międzynarowego Seminarium Wykładowców Ergonomii, Poznań - Bukowina k. Wałcza, 23-25 czerwca 1997 / red. L. M. Pacholski, J. S. Marcinkowski. - Poznań : Wyd. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 1997. - s. 337-343

Ergonomia drobiazgów / Edwin Tytyk // W: Materiały III Międzynarodowej Konferencji naukowo-Technicznej pt. Ergonomia Niepełnosprawnym, Łódź, 13-14 listopada 1997. - Łódź, 1997. - s. 217-226

Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy : materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych / Edwin Tytyk, Ewa Górska. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1996. - 127 s.

Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy : podstawy teoretyczne / Ewa Górska, Edwin Tytyk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998. - 115 s.

Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego jako etyka twórcy techniki / Edwin Tytyk // W: Humanizm-prakseologia-pedagogika / red. Zdzisław Wolk, Alfred Owoc. - Zielona Góra : Stowarzyszenie Lubuskie, 1997. - (Naukowe Zeszyty Lubuskie; Nauki Spoleczne). - s. 139-145

Hałas urządzeń domowych i sposoby jego ograniczenia / Edwin Tytyk // W: Materiały III Koszalińskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Hałas-Zdrowie-Profilaktyka", Kołobrzeg, 23-24 listopada 1998. - Koszalin, 1998. - s. 87-93

Komputer jako obiekt i jako narzędzie badań ergonomicznych : materiały XII Konferencji naukowo-technicznej pt. Ergonomiczne kształtowanie środowiska, Łagów Lubuski, 26-28 maja 1997 / Andrzej Lasota, Edwin Tytyk // Zastosowania Ergonomii. - 1997 nr 3, s. 93-102

Komputerowe wspomaganie projektowania ergonomicznego / Edwin Tytyk, Andrzej Lasota // Zast. Erg. - 1997 nr 3, s. 93-102

Nauczyciel ergonomii jako opiekun spolegliwy / Edwin Tytyk // W: Sylwetka nauczyciela ergonomii i bezpieczeństwa pracy : praca zbiorowa : materiały XIII Międzynarodowego Seminarium Wykładowców Ergonomii, Boszkowo k. Leszna, 25-27.05.1996 / red. L. Pacholski, J. S. Marcinkowski. - Poznań : Wyd. Inst. Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 1996. - s. 131-139

Normalizacja zagadnień ergonomicznych / Edwin Tytyk // Zesz. Nauk. PPozn., Org. - Z. 10. - (1997) s. 121-138

Organizational structure of design teams and this structure influence on ergonomic design quality / Edwin Tytyk // W: First International Conference on Applied Ergonomics ICAE`96. - Istambul, 1996. - s. 863-866

Stanowisko komputerowe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich / Edwin Tytyk // W: Materiały II. Międzynarodowej Konferencji pn. "Ergonomia niepełnosprawnym" : Łódź, 7-8 listopada 1996. - Łódź, 1996. - s. 191-201

The methodological assumptions to the ergonomic design of machines and work stations / Edwin Tytyk // W: Proceedings of the III International Congress of project Engineering : Barcelona, September 12-14, 1996. - Barcelona, 1996. - s. 1098-1105

The possibility of noise decreasing of the gas pressure reducing plants / Edwin Tytyk // W: Proceedings of the 3-rd Internnational Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers in Lviv : 21-23 May 1997. - Lviv, 1997. - s.143

Zwalczanie hałasu u źródeł powstawania - teoria i praktyka / Edwin Tytyk // W: Materiały II Koszalińskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Hałas-Zdrowie-Profilaktyka, Kołobrzeg, 29-30 września 1997. - Koszalin, 1997. - s. 78-90