Uniwersytet Zielonogórski 

Nauka
Najważniejsze regulacje prawne

Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

EWALUACJA DOROBKU NAUKOWEGO
Ewaluacja 2017-2020

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. 2019 Nr 0 poz. 392, 28.02.2019).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 Komunikaty:

Z dnia 17.12.2019 - w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
Z dnia 18.12.2019 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Z dnia 25.01.2017 w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

Przewodniki:
Ewaluacja Jakości działalności Naukowej - przewodnik
Konstytucja dla Nauki
Przewodnik po systemie Szkolnictwa Wyższego i Nauki


Punktacja publikacji
Artykuły z czasopism

Artykuły z lat 2019-2020: punktacja według wykazu czasopism z 18.12.2019

- Artykuły z lat 2017-2018: punktacja według wykazu czasopism z 25.01.2017
Część A (Część A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B (Część B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
Część C (Część C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Artykuły z lat 2017-2018 indeksowane w: Scopus – jeśli posiada status czasopisma aktywnego, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index i nieujęte w wykazie czasopism z 25.1.2017 r. - liczba punktów jak najniższa punktacja dla czasopisma w części A wykazu z 25.01.2017

Pozostałe artykuły – 5 pkt.
Artykuły recenzyjne – 25% wartości punktowej z wykazów
Artykuł konferencyjny - opublikowany w latach 2017-2020 zgodnie z punktacją w "Wykazie czasopism i recenzowanych materiałów konferencyjnych" z 18.12.2019 r

Monografie naukowe
Wykaz wydawnictw punktowanych 

2017-2020
- w dyscyplinach nie należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
     • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 80 pkt.
     • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 200 pkt.
     • spoza wykazu - 20 pkt.
- w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
     • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 100 pkt.
     • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 300 pkt.
     • spoza wykazu - 20 pkt.
     • spoza wykazu po pozytywnej ocenia eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) - 100 pkt.

Redakcja monografii naukowej:
- w dyscyplinach nie należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
     • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 20 pkt.
     • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 100 pkt.
     • spoza wykazu - 5 pkt.
- w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
     • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 20 pkt.
     • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 150 pkt.
     • spoza wykazu - 5 pkt.
     • spoza wykazu po pozytywnej ocenia eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) - 20 pkt.

Rozdział w monografii naukowej:
- w dyscyplinach nie należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
    • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 20 pkt.
    • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 50 pkt.
    • spoza wykazu - 5 pkt.
- w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za monografie:
    • wydane w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się - 20 pkt.
    • wydane przez wydawnictwa z wykazu poziomu II przyznaje się - 75 pkt.
    • spoza wykazu - 5 pkt.
    • spoza wykazu po pozytywnej ocenia eksperckiej Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) - 20 pkt.

Wartość punktowa monografii będącej przekładem na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekładem takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny, monografii będącej edycją naukową tekstów źródłowych wynosi 25% punktów.

Patenty
- 100 pkt – w przypadku przyznanego ewaluowanej jednostce patentu europejskigo albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w UPRP;
- 75 pkt – w przypadku patentu przyznanego ewaluowanej jednostce przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
- 50 pkt – w przypadku patentu, o którym mowa w pkt 1 albo 2, przyznanego innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest pracownik ewaluowanego podmiotu;
- 50 pkt – w przypadku wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego temu podmiotowi przez COBORU lub WUOR
- 30 pkt – w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego ewaluowanej jednostce przez UPRP albo za granicą.

Uwaga: patentów nie wlicza się do slotów publikacyjnych

Osiągnięcia artystyczne - publikacje:
- autorstwo publikacji z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki o objętości minimum 6 arkuszy wydawniczych: 200 – w przypadku osiągnięcia wybitnego2); 100 – w przypadku publikacji o dużym znaczeniu dla sztuk teatralnych lub filmowych; 20 – w pozostałych przypadkach

- redakcja publikacji z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki: 100 – w przypadku osiągnięcia wybitnego2); 20 – w pozostałych przypadkach

- autorstwo rozdziału o objętości minimum 0,5 arkusza wydawniczego w publikacji wieloautorskiej z zakresu sztuk teatralnych lub filmowych, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki: 50 – w przypadku osiągnięcia wybitnego2); 20 – w pozostałych przypadkach


Pomocne źródła
Zasady punktowania, kategorie osiągnięć naukowych: SKEP
Wyszukiwarka czasopism naukowych i wydawnictw punktowanych
Kalkulator liczenia slotów i punktów

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl