Uniwersytet Zielonogórski 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego - centrum wiedzy i zasobów edukacyjnych

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego jest największą biblioteką naukową w województwie lubuskim. Tworzy zbiory zgodnie z potrzebami edukacyjnymi oraz badawczymi środowiska akademickiego. Gromadzi literaturę z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, medycznych, a także nauk o zdrowiu i sztuki. Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacji naukowej zapewniając dostęp do informacji o krajowych oraz światowych osiągnięciach naukowych, a także usług i zasobów wiedzy w formie tradycyjnej i nowoczesnej, opartej na źródłach elektronicznych oraz zasobach sieciowych.

Zbiory obejmują następujące typy dokumentów:
- 533 882 wol. wydawnictw zwartych,
- 250 637 jedn. zbiorów specjalnych:
     - 2 396 jedn. rękopisów i starodruków,
     - 1 969 jedn. dokumentów kartograficznych,
     - 12 559 jedn. dokumentów graficznych,
     - 14 989 jedn. druków muzycznych,
     - 13 993 jedn. dokumentów audiowizualnych,
     - 5 028 jedn. dokumentów życia społecznego,
     - 5 895 jedn. mikrofilmów i mikrofisz,
     - 143 151 jedn. patentów,
     - 50 657 jedn. norm,
- 2 448 jedn. wydawnictw elektronicznych na nośnikach,
- 92 520 wol. wydawnictw ciągłych,
- 905 czasopism w wersji drukowanej w prenumeracie bieżącej:
      - 878 tytułów czasopism krajowych,
      - 27 tytułów czasopism zagranicznych,

a także:

- 3 500 000 różnego typu wydawnictw w ramach wielodziedzinowych baz danych w dostępie zdalnym, w tym:
      - 419 363 e-książek,
      - 12 093 tytułów e-czasopism (m.in. wydawnictw Springer, Elsevier, Wiley, itp.)

oraz:

     - 53 533 e-norm,
     - 236 350 e-patentów,
     - 41 300 wydawnictw z kolekcji Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej,
     - 4 118 publikacji z Repozytorium Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Biblioteka oferuje dostęp do 79 licencjonowanych baz danych odpowiadających profilowi uczelni, zakupionych w ramach umów konsorcyjnych oraz licencji krajowych Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl