Uniwersytet Zielonogórski 

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które spełniają poniższe kryteria:

  •     są nowe (wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki),
  •     posiadają poziom wynalazczy (wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika 
        dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki),
  •     nadają się do przemysłowego stosowania (wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli
        według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek
       działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa).

Patent jest prawem do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw. Patentu udziela właściwy organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.
Ochrona wynalazku (patent) trwa 20 lat od daty dokonania zgłoszenia pod warunkiem prawidłowego wnoszenia opłat za kolejne okresy ochronne.

Wzór użytkowy - nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące: kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Podlega ochronie prawem ochronnym.
Prawo ochronne na wzór użytkowy jest to prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.
Ochrona wzoru użytkowego trwa 10 lat (licząc od daty zgłoszenia) pod warunkiem prawidłowego wnoszenia opłat za kolejne okresy ochronne.

Więcej informacji o wynalazkach i wzorach użytkowych

Procedura krajowa (ochrona na terytorium Polski)

Oficjalne wydawnictwa Urzędu Patentowego

Procedura europejska
Procedura międzynarodowa (PCT)
Wyszehradzki Instytut Patentowy (ułatwienia w ubieganiu się o międzynarodową ochronę patentową)
Procedura przyśpieszona PPH (Patent Prosecution Highway)
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

Bazy danych do prowadzenia poszukiwań - online
Serwer publikacji UPRP
Pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych, polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych oraz tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wyszukiwarka przedmiotów chronionych UPRP
Espacenet – wyszukiwanie patentów (interfejs w języku polskim)
Register plus dla wynalazków i wzorów użytkowych (UPRP)
European Patent Register - informacje z rejestru patentowego o zgłoszeniach i patentach europejskich
European Publication Server - pełne teksty zgłoszeń i opisów patentowych europejskich od roku 1978
Espacenet - baza dokumentów patentowych EPO, WIPO
PATENTSCOPE (WIPO) - zgłoszenia międzynarodowe PCT od roku 1978
WoS – Derwent Innovations Index - (dostępna na komputerach w sieci UZ)

Bazy dostępne po zalogowaniu na komputerach w ROINP
PATSTAT online
Global Patent Index
EP Bulletin
Inne bazy danych ROINP

Wybrane publikacje nt. ochrony wynalazków i wzorów użytkowych
„Jak skutecznie patentować? - publikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl