Uniwersytet Zielonogórski 

Oznaczenia geograficzne to oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego terenu (miejsce, miejscowość, region, kraj), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu. W tym kontekście jakość, dobra opinia lub inne szczególne cechy towaru wiążą się przede wszystkim z pochodzeniem z określonego terenu.

Na oznaczenie geograficzne może być udzielone prawo z rejestracji. Udzielenie takiego prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za ochronę. Ochrona jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych.

Więcej informacji o oznaczeniach geograficznych

Rejestracja oznaczeń geograficznych na produkty przemysłowe - Urząd Patentowy

Rejestracja oznaczeń geograficznych na produkty rolno-spożywcze - Ministerstwo ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl