Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 1

 

Religia, teologia, religioznawstwo

książki

2(03) Encyklopedie i leksykony religii
2(038) Słowniki religii przekładowe terminologiczne. Religia - słowniki przekładowe terminologiczne
2 Religia. Teologia
2/1. Socjologia religii
2/2. Filozofia i teoria religii. Historia religii. Religioznawstwo. Teizm. Deizm. Ateizm. Panteizm. Animizm. Totemizm. Antropomorfizm. Stworzenie świata
2/2.1 Religioznawcy
2/3. Istoty nadprzyrodzone
2/4 Aniołowie
2/7 Człowiek. Antropologia religijna
2/8 Życie po śmierci
2/9 Teologia naturalna
2/12 Mity i legendy
2/16 Moralność religijna
2/19 Praktyka życia religijnego
2/21 Kult. Ryty i ceremonie religijne. Miejsca święte
2/22 Symbole religijne, wizerunki religijne, relikwie
2/23 Modlitwa
2/25 Pielgrzymki
2/26 Rozważania religijne. Medytacje. Asceza
2/27 Stosunki między religiami
2/32 Sekty
21/1 Religie prehistoryczne. Religie pierwotne
21/2 Religie Chin
21/3 Taoizm
21/4 Konfucjanizm
21/5 Religie Korei
21/6 Religie Japonii
21/7 Szintoizm
23/1. Religie hinduskie
23/4 Hinduizm. Joga. Bogowie: Brahma, Wisznu, Śiwa, Kryszna, Kriszna, Rahma
23/5 Śruti. Wedy
23/7 Śiwaizm
23/8 Siaktyzm. Śaktyzm
24/1 Buddyzm. Filozofia buddyjska
24/2 Hinajana
24/3 Mahajana
24/5 Lamaizm. Buddyzm tybetański
24/6 Buddyzm japoński
24/7 Buddyzm zen
25/1. Religie i kulty starożytne
25/2. Religia starożytnego Egiptu
25/3 Religia Mezopotamii
25/5 Religie Iranu
25/6 Religie i mitologie starożytnych Greków i Rzymian
25/7 Religia Greków starożytnych
25/8 Mitologia grecka
25/10 Religia Rzymian
25/11 Mitologia rzymska
25/13 Religie Azji Centralnej. Szamanizm
25/15 Religia Germanów
25/16 Religia Celtów. Druidyzm
25/17 Religie Słowian i Bałtów
25/18 Mitologia słowiańska
25/19 Religie nordyckie, skandynawskie
25/21 Religie Ameryki południowej i centralnej. Religie Indian przed Kolumbem
25/25 Religie Indian Ameryki Północnej. Religie Indian, pochodzenia afrykańskiego. Religia Jaruba. Wudu. Rastafarianizm. Religie australijskie. Religie Aborygenów. Religie Oceanii
26/1. Judaizm
26/3 Święte księgi judaizmu. Tanach. Biblia hebrajska. Tora. Pięcioksiąg
26/5 Midrasz
26/7 Talmud. Prawa judaizmu. Gemara
26/8 Zwyczaje żydowskie
26/9 Praktyki rytualne w judaizmie. Kult. Obrzędy
27/1. Chrześcijaństwo
27/2. Teologia chrześcijańska
27/3. Bóg
27/4. Trójca Święta
27/5. Cuda. Boża interwencja
27/6. Istoty nadprzyrodzone
27/7. Aniołowie. Angelologia
27/8. Demony
27/9 Diabeł. Szatan
27/10 Człowiek. Antropologia teologiczna
27/11 Relacje człowieka z Bogiem. Uczucia religijne. Wiara w Boga. Konwersja. Nawrócenie. UWAGA : Dla wszystkich wyznań chrześcijańskich
27/12 Soteriologia. Zbawienie. Apokatastaza
27/13 Życie przyszłe
27/14 Pismo Święte. Biblia. Tekst
27/15 Historia biblijna. Opowieści biblijne. Parafrazy Biblii
27/16 Archeologia biblijna
27/17 Stary Testament. Tekst
27/18 Komentarze, interpretacja, egzegeza Starego Testamentu
27/19 Apokryfy Starego Testamentu
27/20 Nowy Testament. Tekst
27/21 Komentarze, interpretacja, egzegeza Nowego Testamentu
27/22 Ewangelie. Tekst z komentarzem. Komentarze, interpretacja, egzegeza
27/23 Dzieje Apostolskie. Tekst z komentarzem. Komentarze, interpretacja, egzegeza
27/24 Listy apostolskie. Tekst z komentarzem. Komentarze, interpretacja, egzegeza
27/25 Apokalipsa. Objawienie św. Jana. Tekst z komentarzem. Komentarze, interpretacja, egzegeza
27/26 Apokryfy i pseudoepigrafy Nowego Testamentu
27/27 Biblistyka. Teologia biblijna
27/28 Teksty liturgiczne. Mszały. Brewiarze
27/29 Katechizm. Wyznanie wiary
27/30 Modlitewniki
27/31 Dogmatyka. Teologia systematyczna
27/32 Apologetyka. Teologia polemiczna. Obrona wiary
27/33 Jezus Chrystus. Chrystologia
27/34 Maria. Mariologia
27/35 Męczennicy chrześcijańscy
27/36 Święci. Błogosławieni
27/37 Teologia moralna. Dobro i zło. Sumienie. Grzech. Cnoty. Dekalog. UWAGA: dla wszystkich wyznań katolickich
27/39 Religijność. Życie religijne. Praktyka życia religijnego. Zewnętrzne przejawy życia religijnego. Post. UWAGA : dla wszystkich wyzwań chrześcijańskich
27/40 Celibat
27/41 Teologia pastoralna. Opieka duszpasterska. Działalność charytatywna
27/42 Kaznodziejstwo. Homiletyka. Kazania. Dla wszystkich wyznań chrześcijańskich
27/43 Opieka duszpasterska. Duszpasterstwo. Dla wszystkich wyznań chrześcijańskich
27/45 Kult i ceremonie. Liturgia. Nabożeństwa. Święta i uroczystości
27/46 Kult relikwii i obrazów. Symbole i wizerunki
27/47 Modlitwa
27/49 Sakramenty. Dla wszystkich wyznań chrześcijańskich
27/50 Sakrament pokuty. Sakrament pojednania. Rachunek sumienia. Spowiedź. Dla wszystkich wyznań chrześcijańskich
27/51 Egzorcyzmy
27/52 Eucharystia. Komunia Święta
27/53 Małżeństwo, rodzina. Dla wszystkich wyzanań chrześcijańskich
27/54 Sakrament chorych. Ostatnie namaszczenie. Wiatyk
27/55 Chrzest
27/56 Bierzmowanie. Dla wszystkich wyznań chrześcijańskich
27/57 Święcenia kapłańskie
27/58 Synody. Sobory
27/59 Pielgrzymki w chrześcijaństwie
27/60 Duchowość. Życie duchowe. Medytacje. Asceza. Mistycyzm. Ekstaza. Stygmaty. Rozmyślania religijne
27/61 Rekolekcje
27/62 Stosunki między kościołami chrześcijańskimi
27/63 Ekumenizm
27/64 Organizacja Kościoła. Struktura Kościoła
27/65 Eklezjologia
27/66 Duchowieństwo. Kler. Kapelani. Dla wszystkich wyznań chrześcijańskich
27/68 Synody. Sobory
27/69 Powołania
27/70 Prawo religijne. Prawo kanoniczne. Sądownictwo kościelne.
27/71 Szkolnictwo kościelne. Katecheza
27/72 Szkolnictwo wyższe teologiczne. Seminaria duchowne. Dla wszystkich wyznań chrześcijańskich
27/73 Misje chrześcijańskie
27/74 Diecezje. Dekanaty
27/75 Parafie. Praca parafii
27/76 Chrześcijańskie stowarzyszenia i organizacje
27/77 Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony. Dla wszystkich wyznań chrześcijańskich
27/78 Herezje. Gnoza. Gnostycyzm. Dla wszystkich wyznań chrześcijańskich
27/79 Manicheizm
27/80 Arianizm
27/81 Husytyzm
27/83 Historia Kościoła chrześcijańskiego ogólnie. Ojcowie Kościoła. Wszystkie wyznania chrześcijańskie
27/84 Kościół wczesnochrześcijański (do wielkiej schizmy)
27/85 Ojcowie Kościoła. Okres patrystyczny. Patrologia
271/279/1. Kościoły i wyznania chrześcijańskie
271/279/2. Kościoły Wschodnie
271/279/3. Kościoły prawosławne, ortodoksyjne
271/279/4 Teologia prawosławna
271/279/5 Ikona
271/279/6 Kościół polskokatolicki
271/279/7 Kościół unicki, grekokatolicki
271/279/16 Kościół rzymskokatolicki. Antropologia katolicka
271/279/17 Akcja Katolicka
271/279/18 Papiestwo. Nauczanie papieskie
271/279/19 Sobór Watykański II. Synody - katolicyzm. Sobory katolicyzm
271/279/20 Prawo kanoniczne Kościoła katolickiego. Małżeństwo, rodzina - prawo kanoniczne
271/279/21 Kuria rzymska (w kościele katolickim). Inkwizycja. Sądownictwo kościelne – katolicyzm
271/279/23 Starokatolicy
271/279/24 Kościół anglikański
271/279/25 Kościoły protestanckie. Reformacja. Hugenoci. Arianie. Prezbiterianie. Anabaptyści. Baptyści. Kwakrzy. Armia Zbawienia
271/279/26 Teologia protestancka
271/279/27 Luteranie. Ewangelicyzm augsburski
271/279/28 Kalwini. Ewangelicyzm reformowany. Kalwinizm
271/279/30 Mormoni
271/279/32 Adwentyści
271/279/34 Świadkowie Jehowy
28/1 Islam
28/2 Koran
28/5 Babizm. Bahaizm
29/1 Współczesne ruchy religijne
29/2 Neopogaństwo
29/3 Scjentologia
29/4 New Age
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl