Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Piętro 2

 

Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Matematyka. Astronomia. Fizyka. Chemia. Geologia. Nauki biologiczne

książki

5(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne nauk przyrodniczych. Nauki przyrodnicze - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
5(038) Słowniki nauk przyrodniczych przekładowe terminologiczne. Nauki przyrodnicze - słowniki przekładowe terminologiczne
5 Matematyka i nauki przyrodnicze
502(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne nauki o środowisku. Nauka o środowisku - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
502(038) Słowniki nauki o środowisku przekładowe terminologiczne. Nauka o środowisku - słowniki przekładowe terminologiczne
502/1. Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Ochrona przyrody ogólnie
502/2 Środowisko a społeczeństwo. Wzajemne oddziaływanie. Ekologia człowieka
502/3 Świadomość ekologiczna. "Zieloni"
502/4 Społeczne, administracyjne, ekonomiczne i prawne aspekty ochrony środowiska (ekologia społeczna). Ekorozwój. Rozwój zrównoważony. Polityka ochrony środowiska. Polityka ekologiczna. Zarządzanie środowiskiem
502/5 Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Kontrola jakościowa środowiska. Ochrona gatunków zagrożonych. Rekultywacja. Odzysk. Technologie czyste. Recykling. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Renaturyzacja
502/7 Biosfera. Świat ożywiony
502/8 Środowisko atmosfery
502/9 Powierzchnia Ziemi. Krajobraz. Rezerwaty. Parki krajobrazowe. Ekologia krajobrazu
502/10 Środowisko hydrosfery
502/13 Wnętrze ziemi. Ochrona złóż naturalnych
504/1 Zagrożenia środowiska. Chemia środowiska. Inżynieria środowiska
504/2 Szkody bezpośrednie. Nadmierna eksploatacja. Wyczerpanie złóż. Pustynnienie. Wylesianie
504/3 Szkody spowodowane przez czynniki naturalne (trzęsienia ziemi, powodzie, pożary). Zanieczyszczenia. Katastrofy naturalne. Klęski elementarne
504/5 Szkody spowodowane substancjami szkodliwymi, trującymi. Zanieczyszczenia
504/7 Szkodliwy wpływ działalności ludzkiej na środowisko np. działania wojenne, roboty inżynieryjne, roboty budowlane
504/8 Globalne ocieplenie. Efekt cieplarniany
51(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne matematyki. Matematyka - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
51(038) Słowniki matematyki, matematyczne przekładowe terminologiczne. Matematyka - słowniki przekładowe terminologiczne
51/1 Matematyka. Matematyka dyskretna
51/2 Badania i metody matematyczne w innych dziedzinach nauki
51/3 Gry i rozrywki matematyczne
510/1 Podstawy i ogólne zasady matematyki
510/2 Filozofia matematyki
510/3 Teoria mnogości. Teoria zbiorów. Zbiory rozmyte
510/4 Algorytmy i funkcje obliczalne
510/5 Logika matematyczna
511/1 Teoria liczb
511/2 Arytmetyka elementarna. Elementarna teoria liczb
511/3 Liczby niewymierne. Liczby zespolone. Liczby urojone
512/1. Algebra
512/3 Grupy. Teoria grup
512/4 Pierścienie i moduły. Teoria pierścieni
512/5 Kraty, włączając pierścienie i algebry Boole'a
512/6 Specjalne działy algebry. Wielomiany. Równania algebraiczne
512/7 Ogólna teoria ciał
512/8 Algebra liniowa i wieloliniowa. Macierze i wyznaczniki
512/9 Geometria algebraiczna. Algebra pierścieni. Krzywe algebraiczne
512/10 Grupy Liego
514/1. Geometria
514/3 Planimetria
514/4 Stereometria. Geometria przestrzenna
514/5 Trygonometria
514/6 Geometria analityczna. Geometrie euklidesowe
514/8 Geometria afiniczna. Geometria rzutowa
514/9 Zbiory wypukłe, układy figur geometrycznych i nierówności. Fraktale
514/10 Geometria wykreślna
514/11 Geometria różniczkowa. Metody algebraiczne w geometrii. Algebra wektorowa i analiza wektorowa, Rachunek tensorowy i spinowy. Krzywe. Teoria powierzchni. Geometria całkowa
515/1 Topologia. Przestrzenie topologiczne. Przestrzenie analityczne
515/2 Przestrzenie metryczne
517/1. Analiza matematyczna. Matematyczna teoria kontroli
517/2 Rachunek różniczkowy. Różniczkowanie
517/3 Rachunek całkowy. Całkowanie
517/4 Wyznaczniki funkcyjne. Przekształcenia całkowe. Rachunek operatorowy. Falki
517/5 Teoria funkcji
517/6 Funkcje zmiennych rzeczywistych
517/7 Szeregi i ciągi
517/8 Funkcje zmiennej zespolonej
517/9 Funkcje analityczne
517/10 Równania różniczkowe, całkowe, funkcyjne. Równania różnicowe
517/12 Teoria układów dynamicznych. Teoria katastrof. Układy dynamiczne - teoria. Katastrofy – teoria
517/13 Równania różniczkowe cząstkowe. Teoria potencjału
517/14 Rachunek wariacyjny. Matematyczna teoria sterowania
517/15 Analiza funkcjonalna. Teoria operatorów. Przestrzenie Banacha. Przestrzenie Hilberta. Transformacje Fouriera. Równania operatorowe. Teoria spektralna operatorów liniowych. Analiza harmoniczna
519/1. Kombinatoryka. Teoria grafów. Sieci Petri'ego
519/2 Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Analiza statystyczna. Teoria estymacji. Rachunek estymacji. Rachunek wyrównawczy. Teoria błędów
519/3 Teoria prawdopodobieństwa. Procesy stochastyczne. Procesy Markowa
519/4 Specjalne zastosowania statystyki matematycznej. Aproksymacje stochastyczne. Metody Monte Carlo. Teoria masowej obsługi
519/5 Matematyka obliczeniowa. Analiza numeryczna
519/6 Analiza numeryczna. Metody numeryczne. Metoda elementów spektralnych. Metoda elementów brzegowych. Metoda elementów skończonych
519/7 Aproksymacja. Interpolacja i ekstrapolacja. Metoda najmniejszych kwadratów
519/8 Tablice matematyczne. Tablice logarytmiczne
519/9 Metody graficzne. Nomografia. Obliczenia maszynowe
519/10 Cybernetyka matematyczna. Teoria sterowania. Teoria sieci. Automaty
519/11 Teoria informacji (aspekt matematyczny)
519/12 Badania operacyjne. Teoria podejmowania decyzji
519/13 Teoria gier
519/14 Programowanie matematyczne. Programowanie liniowe. Programowanie dyskretne. Programowanie stochastyczne. Programowanie dynamiczne
519/15 Teoria modeli matematycznych. Modele sterowania ekonomicznego
519/16 Matematyka finansowa
519/17 Modele optymalizacyjne
519/18 Modele matematyczne do badań operacyjnych. Teoria masowej obsługi. Teoria systemów. Analiza systemów
519/19 Symulacja. Numeryczne imitowanie systemów
52(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne astronomii i astrofizyki. Astronomia i astrofizyka - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
520/524/1. Astronomia. Astrofizyka
520/524/1.1 Biografie zbiorowe i indywidualne astronomów, astrofizyków. Astronomowie, Astrofizycy
520/4 Techniki obserwacji, pomiaru i analizy. Radioastronomia
521/6 Astronomia teoretyczna. Podstawy astronomii. Astrometria. Astronomia sferyczna
521/7 Mechanika nieba
523/9 Układ Słoneczny
523/14 Planety i ich satelity. Planetologia
523/15 Materia międzyplanetarna. Komety. Meteory. Meteoryty. Światło zodiakalne
523/16 Słońce. Fizyka Słońca. Plamy na Słońcu
524/17 Gwiazdy. Układy gwiazd. Wszechświat
524/19 Gwiazdy. Gwiazdy zmienne, nowe i supernowe. Pulsary. Gwiazdy neutronowe. Mgławice planetarne. Gwiazdy podwójne i wielokrotne
524/21 Mapy i atlasy gwiazd
524/23 Materia międzygwiazdowa. Gaz międzygwiazdowy. Pył międzygwiazdowy. Przestrzeń kosmiczna
524/24 Galaktyka. Droga Mleczna
524/26 Wszechświat. Metagalaktyka. Kosmologia. Astrochemia. Czarne dziury. Antymateria
528(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne geodezji, miernictwa, fotogrametrii i kartografii. Geodezja, miernictwo, fotogrametria i kartografia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
528/1. Geodezja. Miernictwo. Fotogrametria. Kartografia
528/2 Teoria błędów i rachunek wyrównawczy w geodezji i fotogrametrii
528/3 Geodezja matematyczna, fizyczna i astronomiczna
528/4 Pomiary powierzchni Ziemi. Triangulacja. Topografia. Pomiary inżynieryjne. Trialateracja. Niwelacja. Pomiary katastralne
528/6 Pomiary inżynieryjne. Specjalne zakresy miernictwa
528/7 Instrumenty geodezyjne. Sprzęt geodezyjny
528/8 Fotogrametria. Aerofotografia (Fotografia lotnicza). Metody i instrumenty. Fototriangulacja. Aerotriangulacja
528/9 Teledetekcja. Technika i instrumenty
528/10 Kartografia. Kartografia teoretyczna. Kartografia praktyczna. Kartografia topograficzna i geograficzna. Kartografia tematyczna
528/11 GIS. System Informacji Przestrzennej (Geograficznej)
53(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne fizyki. Fizyka - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
53(038) Słowniki fizyki przekładowe terminologiczne. Fizyka - słowniki przekładowe terminologiczne
53/1 Fizyka
53/1.1 Biografie zbiorowe i indywidualne fizyków. Fizycy
53/2 Teoria i istota zjawisk fizycznych. Fizyka teoretyczna
53/3 Przyrządy do wywoływania i badania zjawisk
53/4 Zasady i metody pomiarów wielkości i cech fizycznych
530/6 Podstawowe zasady fizyki. Teoria pola. Zasada stałości i zmienności. Przyczynowość i prawdopodobieństwo. Zjawiska proporcjonalne i nieproporcjonalne. Solitony. Fizyka statystyczna
530/7 Teoria względności
530/8 Teoria kwantów. Fizyka kwantowa. mechanika kwantowa. Kwantowa teoria pola
530/9 Zasada nieuporządkowanych zjawisk. Ruchy Browna. Odwracalność. Zasada nieoznaczoności. Teoria chaosu
531/2 Mechanika ogólna. Mechanika ciał stałych. Mechanika ciał sztywnych
531/2. Mechanika ogólna, teoretyczna. Mechanika ciał stałych. Mechanika ciał sztywnych
531/3 Kinematyka. Przestrzeń i czas. Ruch. Prędkość. Przyspieszenie. Mechanika statystyczna
531/4 Statyka. Statyka wykreślna (Grafostatyka). Siły. Równowaga. Przyciąganie
531/5 Dynamika. Kinetyka. Podobieństwo mechaniczne. Ruch ciał stałych. Stabilność ruchu
531/6 Praca. Ciężar. Masa. Tarcie. Opór bierny. Tribologia. Trybologia
531/7 Grawitacja (Ciążenie). Teoria wahadła. Balistyka
531/9 Pomiary wielkości geometrycznych i mechanicznych. Proces i aparatura
531/10 Teoria maszyn. Mechanika techniczna ogólnie
532/11 Mechanika cieczy, płynów, zawiesin. Hydromechanika. Hydrostatyka. Lepkość. Ściśliwość. Reologia. Przepływ. Ruch falowy. Włoskowatość
532/12 Ruch cieczy. Hydraulika. Hydrodynamika
532/13 Kinetyczna teoria cieczy. Osmoza. Dyfuzja. Roztwory. Krystalizacja. Płynne kryształy
533/14 Mechanika gazów. Aeromechanika. Aerostatyka. Skraplanie gazów. Kinetyczna teoria gazów
533/15 Fizyka próżni. Gazy rozrzedzone. Absorpcja gazów
533/16 Aerodynamika. Mechanika lotu
533/17 Fizyka plazmy
534/18 Drgania. Akustyka. Dźwięk. Fale akustyczne
534/19 Ultradźwięki
534/20 Teoria drgań
534/21 Drgania ciał. Wzbudzanie drgań
534/22 Rozchodzenie się drgań. Procesy w polu akustycznym. Rezonans
534/23 Akustyka muzyczna
534/24 Pomiary akustyczne
534/25 Zastosowanie akustyki. Akustyka pomieszczeń
534/26 Drgania i ich zwalczanie. Osłabienie drgań. Tłumienie drgań. Zwalczanie hałasu
534/27 Zapis i odtwarzanie dźwięku. Zapis mechaniczny. Zapis magnetyczny. Zapis optyczny. Stereofonia
534/28 Przekazywanie dźwięku (radio, film, telewizja) Elektroakustyka
535/1 Światło. Optyka. Fale długie. Podczerwień. Promieniowanie podczerwone. Promieniowanie światła
535/2 Fotometria
535/3 Rozchodzenie się światła. Odbicie. Załamanie światła. Absorpcja (pochłanianie). Dyspersja (rozszczepianie). Rozproszenie światła. Widma optyczne
535/4 Optyka geometryczna
535/5 Luminescencja. Fluorescencja. Fosforescencja
535/6 Interferencja. Dyfrakcja
535/8 Barwy i ich właściwości
535/9 Zastosowanie optyki ( w ogólności)
536/1 Ciepło. Termodynamika. Temperatura. Termometria
536/2 Przewodzenie ciepła. Przenoszenie ciepła. Przewodnictwo cieplne
536/3 Pomiar ilości ciepła. Kalorymetria
536/4 Termodynamika. Energia cieplna. Entropia. Termodynamika statystyczna
537/1. Elektryczność. Magnetyzm. Elektromagnetyzm
537/2 Teoria elektryczności
537/3 Elektryczność statyczna. Elektrostatyka. Pole elektryczne. Dielektryki. Ferroelektryczność. Piezoelektryczność. Piroelektryczność
537/4 Ruch elektryczności. Prąd elektryczny. Elektrokinetyka. Przewodność elektryczna. Przewodnictwo elektryczne. Oporność. Nadprzewodność. Termoelektryczność. Elektroforeza
537/5 Zjawiska związane z elektrycznością i jonami. Wyładowania. Promieniowanie. Promienie anodowe. Jonizacja gazów. Termojonizacja
537/6 Wyładowania elektryczne
537/7 Promieniowanie elektromagnetyczne. Promienie Roentgena
537/8 Promieniowanie katodowe. Optyka elektronowa. Mikroskopia elektronowa
537/9 Magnetyzm. Pole magnetyczne. Potencjał magnetyczny. Rezonans magnetyczny. Ferromagnetyzm
537/10 Elektromagnetyzm. Elektrodynamika. Pole elektromagnetyczne. Magnetohydrodynamika. Indukcja. Prądy zmienne
537/11 Drgania elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne. Radiofizyka
538/1 Fizyka materii skupionej (stan ciekły i stan stały). Fizyka ciała stałego. Nadpłynność. Fizyka powierzchni zewnętrznych oraz powierzchni międzyfazowych
538/2 Struktury (budowa) materii. Struktury krystaliczne i inne quasi-sieciowe
538/3 Nadprzewodnictwo
539/1. Fizyczna istota materii
539/2 Fizyka jądrowa (nuklearna), atomowa i cząsteczkowa (molekularna)
539/3 Aparaty, przyrządy
539/4 Cząstki elementarne i proste. Elektrony. Fotony. Nukleony (protony, neutrony), Mezony
539/5 Jądro atomowe. Struktura jądra. Jądrowy rezonans magnetyczny
539/6 Promieniotwórczość (radioaktywność). Przemiany promieniotwórcze (rozpad)
539/7 Reakcje jądrowe. Rozproszenie. Polaryzacja. Rozszczepienie. Reakcje łańcuchowe. Reakcje cykliczne
539/8 Fizyka pojedynczych atomów. Izotopy
539/9 Fizyka pojedynczych cząstek (molekuł). Wiązki molekularne. Makrocząsteczki (makromolekuły)
539/10 Własności i struktura układów cząsteczkowych. Amorfizm. Plastometria. Proszkowatość. Łupkowatość. Porowatość. Dyfuzja
539/11 Mechanika ciał stałych sprężystych
539/12 Sprężystość. Odkształcenia. Reologia. Tensometria. Pełzanie materiałów
539/13 Wytrzymałość. Odporność na naprężenie. Zmęczenie materiałów
539/14 Własności materiałów wpływające na zdolność do odkształceń. Plastyczność. Twardość. Łamliwość. Giętkość. Ściśliwość
54(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne chemii. Chemia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
54(038) Słowniki chemiczne przekładowe terminologiczne. Chemia - słowniki przekładowe terminologiczne
54/1. Chemia. Historia chemii. Chemia – historia
54/12 Sole i ich analogiczne związki. Sole podwójne. Związki kompleksowe
54/15 Technika pomiarowa. Aparatura pomiarowa
542/1 Chemia laboratoryjna. Preparatyka chemiczna. Wyposażenie laboratoryjne i technika laboratoryjna. Krystalizacja
543/1. Chemia analityczna
543/2 Analiza jakościowa
543/3 Analiza ilościowa
543/5 Analiza śladowa
543/6 Chemiczne metody analizy. Analiza wagowa. Grawimetria. Analiza gazowa
543/7 Analiza miareczkowa. Analiza objętościowa. Miareczkowanie
543/8 Analiza wody
543/9 Spektralne metody analizy. Optyczne metody analizy. Analiza refraktometryczna. Analiza interferometryczna
543/10 Analiza spektralna. Spektroskopia. Spektrografia. Spektrometria. Spektrofotometria. Spektralna analiza absorbcyjna. Analiza kolorymetryczna
543/11 Fizykochemiczne metody analizy (poza optycznymi). Spektrometria masowa. Analiza radiometryczna. Radiochemiczne metody analizy. Analiza aktywacyjna. Elektroforeza. Kataforeza. Analiza elektroanalityczna. Analiza elektrochemiczna. Analiza termiczna
543/12 Analiza chromatograficzna. Chromatografia jonowymienna. Chromatografia gazowa. Chromatografia cieczowa. Chromatografia cienkowarstwowa
544/1. Chemia fizyczna
544/4 Skład chemiczny. Budowa. Izotopy itd.
544/5 Chemiczna budowa materii
544/6 Teoria atomowa i cząsteczkowa. Atomy. Cząsteczki
544/7 Stereochemia. Izomeryzm
544/8 Wiązania chemiczne
544/9 Chemia kwantowa
544/10 Chemia fizyczna ciał stałych, cieczy i gazów. Ciała stałe niekrystaliczne. Ciekłe kryształy. Mezomorfiom
544/11 Ciała stałe krystaliczne. Krystalochemia
544/12 Termodynamika chemiczna. Termochemia. Równowaga chemiczna. Równowagi układów heterogenicznych. Równowagi fazowe. Chemia niskich temperatur. Chemia wysokich temperatur
544/13 Chemia roztworów (jednorodna faza cieczowa). Roztwory. Rodzaje roztworów
544/14 Kinetyka chemiczna (reakcji chemicznych). Kataliza. Powinowactwo. Spalanie. Wybuch. Topochemia
544/15 Kataliza. Reakcje katalityczne. Katalizatory
544/16 Fotochemia. Światłoczułość\
544/18 Chemia radiacyjna. Promieniowanie jonizujące
544/19 Chemia plazmy
544/20 Radiochemia. Chemia nuklearna (jądrowa). Chemia nuklidów promieniotwórczych
544/21 Elektrochemia. Elektrolity. Elektroliza. Elektrody. Utlenianie
544/22 Chemia zjawisk powierzchniowych i koloidów. Chemia powierzchni
544/23 Adsorpcja. Sorpcja chemiczna. Chemisorpcja
544/24 Chemia koloidów. Układy koloidalne
546/1 Chemia nieorganiczna. Pierwiastki chemiczne
546/2 Niemetale ogólnie. Metaloidy. Gazy szlachetne
546/3 Metale. Ziemie rzadkie
547/1 Chemia organiczna. Węglowodory. Alkohole i fenole. Etery. Kwasy. Estry. Związki aromatyczne. Związki acykliczne, heterocykliczne, izocykliczne itd.
547/2 Preparatyka organiczna
548/549/1 Krystalografia. Mineralogia
548/2 Krystalografia. Kryształy
549/3 Mineralogia
55(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne geologii i nauk pokrewnych, meteorologii i hydrografii. Geologia i nauki pokrewne, meteorologia i hydrologia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
55/1 Geologia i nauki pokrewne. Meteorologia. Hydrologia
55/2 Geologia regionalna
550/2 Geofizyka. Fizyka promieniowania i radioaktywność Ziemi. Energia i termodynamika Ziemi. Sejsmika
550/3 Sejsmologia. Trzęsienia Ziemi
550/6 Paleomagnetyzm
550/7 Geochemia. Biogeochemia
550/9 Geologia i geofizyka stosowana. Badania i poszukiwania geologiczne. Interpretacja wyników. Geologia poszukiwawcza
550/10 Biologiczne i psychologiczne metody. Różdżkarstwo
551.1/.4/1. Geologia ogólna: fizyczna i dynamiczna
551.1/2 Kształt, budowa i pochodzenie Ziemi w ogólności
551.2/3 Geodynamika
551.2/6 Geotektonika. Ruchy tektoniczne. Tektonika. Tektonika płyt. Geologia strukturalna
551.3/7 Geodynamika zewnętrzna (procesy egzogeniczne)
551.3/8 Sedymentacja i powstawanie warstw w ogólności
551.3/9 Utwory lądowe. Erozja. Denudacja. Procesy eoliczne: działania wiatru na rzeźbę terenu
551.3/10 Glacjologia. Geologia lodowcowa
551.4/12 Geomorfologia. Formy powierzchni Ziemi. Topografia Ziemi. Paleogeomorfologia
551.4/15 Struktury i formy ukształtowania powierzchni Ziemi. Góry i doliny. Wyżyny. Równiny. Formy wybrzeży. Mierzeje. Wydmy. Pustynie. Torfowiska. Osuwiska. Atole. Rafy koralowe
551.4/16 Speleologia. Jaskinie. Groty. Wody podziemne. Stalagmity. Stalaktyty
551.4/17 Oceanografia fizyczna. Topografia i morfologia dna morskiego. Właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej. Biochemia i geochemia morza. Prądy i fale morskie. Pływy morskie (Przypływy i odpływy)
551.5/1. Meteorologia
551.5/2 Meteorologia rolnicza i leśna. Agrometeorologia
551.5/3 Meteorologia praktyczna. Meteorologia synoptyczna. Przewidywania (prognozy) pogody
551.5/4 Struktura, mechanika i termodynamika atmosfery. Meteorologia dynamiczna. Skład atmosfery. Zanieczyszczenia atmosfery. Warstwa ozonowa
551.5/8 Para wodna i hydrometeory. Mgła. Chmury. Opady. Radioaktywność opadów. Śnieg. Lawiny. Susza. Hydrometeorologia. Wilgotność ziemi
551.5/9 Klimatologia. Wpływ środowiska na klimat. Mikroklimat. Biometeorologia
551.5/10 Różne zjawiska i wpływy. Zjawiska optyczne w atmosferze. Tęcza. Zjawiska elektryczne w atmosferze. Wyładowania elektryczne. Burza. Zorza polarna. Zjawiska akustyczne
551.7/1 Geologia historyczna. Stratygrafia
551.7/7 Czwartorzęd. Plejstocen. Epoka lodowcowa. Glacjały i interglacjały. Holocen
551.8/1 Paleogeografia
552/1 Petrografia. Skały
552/5 Skały osadowe. Skały ilaste. Łupki. Gliny. Gipsy. Skały węglanowe. Skały krzemionkowe. Skały żelaziste. Skały węglowe. Torfy. Skały organogeniczne
553(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne geologii gospodarczej i nauki o złożach mineralnych. Geologia gospodarcza, nauka o złożach mineralnych - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
553/1. Geologia gospodarcza. Nauka o złożach mineralnych
553/6 Rudy inne niż rudy żelaza i manganu. Złoża chromu, molibdenu, wolframu, wanadu. Złoża ziem rzadkich
553/10 Skały użyteczne. Kamienie naturalne. Kamienie budowlane. Granity. Bazalt. Kwarcyt. Marmur. Wapienie. Kreda. Piaskowiec. Kwarc
553/14 Kamienie szlachetne i półszlachetne (przemysłowe, ozdobne)
553/15 Złoża skał węglowych i węglowodorów
553/17 Lignit. Węgiel brunatny
553/18 Złoża torfu
553/20 Ropa. Oleje mineralne. Złoża naftowe. Pola naftowe
556(038) Słowniki hydrologii, hydrosfery, wody (w ogólności) przekładowe terminologiczne. Hydrologia, hydrosfera, woda (w ogólności) - słowniki przekładowe terminologiczne
556/1. Hydrologia. Hydrosfera. Woda (w ogólności)
556/3 Obserwacje, analizy i obliczenia hydrologiczne. Hydrometria
556/4 Cykl hydrologiczny. Ogólny bilans wodny. Właściwości wody. Opady. Parowanie. Retencja. Odpływ
556/5 Powódź
556/6 Gospodarka wodna. Hydrologia stosowana. Kontrola warunków hydrologicznych przez człowieka
556/7 Hydrologia wód gruntowych (podziemnych). Geohydrologia. Hydrogeologia. Warstwy wodonośne. Źródła. Gospodarka wodami podziemnymi
556/8 Hydrologia wód powierzchniowych
556/9 Rzeki. Strumienie. Cieki. Kanały. Zanieczyszczenia rzek
556/11 Limnologia. Jeziora, zbiorniki, stawy. Zanieczyszczenie jezior
56/1 Paleontologia
56/2 Paleobiologia
56/5 Nauka o skamieniałościach (fosyliach) lokalnych. Paleontologia geograficzna
56/6 Paleobotanika systematyczna
57(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne nauk biologicznych. Nauki biologiczne - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
57(038) Słowniki biologiczne przekładowe terminologiczne. Biologia - słowniki przekładowe terminologiczne
57/1 Nauki biologiczne
57/1.1 Bibliografie zbiorowe i indywidualne biologów. Biolodzy
57/5 Eksperymenty i obserwacje na żywych organizmach roślinnych i zwierzęcych. Bioindykacja. Wskaźniki biologiczne
57/7 Technika mikroskopowa. Mikroskopia biologiczna
57/8 Biometria. Biostatystyka
57/9 Zapłodnienie sztuczne. Z punktu widzenia nauk biologicznych
572/1 Antropologia
572/2 Antropometria
572/3 Antropogeneza. Pochodzenie człowieka
572/4 Antropologia specjalna. Poszczególne rasy. Antropologia ras
573/1 Biologia ogólna i teoretyczna. Teorie ogólne, np. dualizm, witalizm
573/3 Mikroorganizmy. Rośliny i zwierzęta jako formy życia
573/4 Problemy pochodzenia życia. Życie na innych planetach. Egzobiologia. Astrobiologia. Biologia kosmiczna
573/6 Ogólne właściwości i charakterystyki organizmów żyjących
574(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne ekologii ogólne, biocenologii, hydrobiologii, biogeografii. Ekologia ogólna, biocenologia, hydrobiologia, biogeografia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
574/1 Ekologia ogólna. Biocenologia. Hydrobiologia. Biogeografia
574/2 Różnorodność. Różnorodność biologiczna
574/3 Organizmy i środowisko
574/4 Populacja i środowisko. Dynamika populacji. Biomasa
574/6 Hydrobiologia. Biocenozy i ekosystemy wodne
574/7 Hydrobiologia stosowana. Hydrobiologia rybacka. Hydrobiologia techniczna
575/1 Genetyka ogólna. Cytogenetyka ogólna. Immunogenetyka
575/2 Dziedziczność. Gen. Genom. Kod genetyczny
575/3 Bioinformatyka
575/6 Ewolucja. Powstawanie gatunków (specjacja). Filogeneza. Walka o byt
576/1. Biologia komórki. Cytologia
576/2 Cytologia ogólna. Komórka jako system biologiczny. Cytopatologia. Karcynogeneza, kancerogeneza
576/3 Morfologia komórki. Protoplazma. Błona komórkowa. Jądro komórkowe. Chromosomy
576/5 Fizjologia, biochemia, biofizyka i biologia molekularna komórki. Cytochemia
576/9 Parazytologia
577(038) Słowniki biochemii, biologii molekularnej, biofizyki przekładowe terminologiczne. Biochemia, biologia molekularna, biofizyka - słowniki przekładowe terminologiczne
577/2 Chemiczne podstawy życia. Biochemia
577/3 Biochemia statyczna i dynamiczna. Proteiny. Kwasy nukleinowe. Węglowodany. Lipidy. Tłuszcze. Mikroelementy. Makroelementy. Metabolizm
577/4 Enzymy. Katalizatory reakcji biologicznych. Enzymologia. Biokatalizatory
577/6 Hormony i hormonoidy. Hormony jako leki
577/8 Molekularne podstawy życia. Biologia molekularna. Interferony
577/9 Genetyka molekularna. DNA. RNA
577/10 Fizyczne i fizykochemiczne podstawy życia. Biofizyka i chemia biofizyczna. Biomechanika. Bioenergetyka. Biorytm. Fizyka i fizykochemia protein. Fizyka i chemia fizyczna kwasów nukleinowych. Biofizyka enzymów. Bionika. Biocybernetyka
578/1 Wirusologia. Genetyka wirusów. Wirusologia molekularna
579/2 Mikrobiologia. Mikrobiologia ogólna. Mikrobiologia środowiska. Antygeny. Przeciwciała
579/3 Mikrobiologia stosowana. Mikrobiologia powietrza
579/4 Mikrobiologia lekarska
579/6 Biologia sanitarna. Mikrobiologia sanitarna
579/7 Mikrobiologia żywności
579/8 Mikrobiologia wody
579/9 Systematyka mikroorganizmów. Bakterie
58(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne botaniki. Botanika - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
58/1 Botanika
58/2 Ogrody botaniczne
581/2 Fizjologia roślin. Metabolizm. Wzrost. Zmienność. Rozmnażanie. Fizjologia komórki. Mutacje. Fotosynteza. Fitochemia. Choroby roślin uprawnych
581/3(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne chorób roślin, fitopatologii. Choroby roślin, fitopatologia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
581/3 Choroby roślin. Fitopatologia. Choroby roślin uprawnych
581/5 Morfologia roślin. Anatomia roślin
581/6 Ekologia roślin. Etologia roślin. Socjologia roślin. Symbioza. Bionomia. Fitosocjologia. Otoczenie. Fenologia roślin. Warunki klimatyczne. Mikoryza
581/7 Formacje ekologiczne. Hydrofity. Plankton. Mezofity. Kserofity
581/8 Botanika stosowana (gospodarcza)
581/10 Geografia roślin. Flora. Rośliny górskie. Rośliny wodne
581/11 Rośliny synantropijne
582/1. Botanika systematyczna
582/2. Klucze do oznaczania roślin
582/4(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne dendrologii. Dendrologia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
582/4 Drzewa
582/8 Rośliny zielne, niezdrewniałe, rośliny kwiatowe
582/10 Protisty. Chromista. Glony, prymitywne grzyby
582/11 Algi. Wodorosty
582/12 Grzyby. Fungi. Mikologia. Mikologia przemysłowa
582/13 Porosty
582/14 Mszaki. Torfowce. Wątrobowce. Mchy
582/15 Rośliny naczyniowe
582/17(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne roślin nasiennych, kwiatowych. Rośliny nasienne, kwiatowe - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
582/17 Rośliny nasienne
582/19 Iglaste. Szpilkowe
582/21 Jednoliścienne. Trawy. Obrazkowe. Liliowe. Storczykowce. Storczyki
582/22 Dwuliścienne. Magnoliowe. Jaskrowate. Goździkowate. Różowate. Astrowate. Jasnotowate
59(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne zoologii. Zoologia - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
59/1 Zoologia
59/2 Ogrody zoologiczne. Rezerwaty zwierząt
591/1. Zoologia ogólna. Biologia zwierząt
591/2 Fizjologia zwierząt. Krwioobieg. Oddychanie. Odżywianie się. Trawienie. Wydzieliny. Gruczoły. Poruszanie się. Czynności nerwów. Metabolizm
591/3 Zmienność. Dziedziczność
591/4 Rozmnażanie się. Biogeneza. Rozród
591/7 Nauka o organach zwierząt. Anatomia. Organologia. Zootomia
591/8 Sposób życia zwierząt. Zwierzę i świat otaczający. Ekologia zwierząt. Etologia. Bionomia. Socjologia zwierząt. Symbioza. wspólnoty zwierząt. Ślady zwierząt
591/9 Psychologia zwierząt. Inteligencja. Instynkt
591/10 Zoologia stosowana. Zoologia gospodarcza. Użyteczność zwierząt. Ochrona i opieka nad zwierzętami. Zwierzęta szkodliwe
591/11 Histologia zwierząt. Cytologia. Fauna.
591/12 Geografia zwierząt. Fauna
592/1. Zoologia systematyczna
592/2. Bezkręgowce ogólnie
592/3. Bezkręgowce
592/4. Pierwotniaki. Jamochłony. Gąbki. Parzydełkowce. Koralowce. Stułbiopławy. Żebropławy. Szkarłupnie. Otwornice. Ameby. Plankton morski. Wiciowce. Wymoczki. Orzęski. Zarodnikowce. Polipy. Meduzy. Stułbie. Rozgwiazdy. jeżowce morskie i inne
592/5 Mięczaki. Małże. Perłopławy. Ślimaki. Głowonogi. Łodziki. Amonity. Kalmary. Ośmiornice. Mszywioły. Ramienionogi. Osłonice i inn.
592/6 Pierścieniowce. Robaki. Pierścienice. Wieloszczety. Skąposzczety. Pijawki. Płazińce. Tasiemce. Obleńce. Nicienie. Wrotki. Stawonogi. Skorupiaki. Widłonogi. Pancerzowce. Pajęczaki. Roztocze. Pratchawce. Wije i inne
592/7(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne owadów, entomologiczne. Owady, entomologia - Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
592/7 Owady. Entomologia
592/8 Strunowce
592/9 Kręgowce
592/10(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne ryb. Ryby - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
592/10 Ryby. Ichtiologia
592/12 Ryby słodkowodne
592/13 Płazy. Kumaki. Ropucha. Salamandra. Żaba
592/14(03) Encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne gadów. Gady - encyklopedie i leksykony, słowniki terminologiczne
592/14 Gady. Jaszczurki. Węże. Żółwie. Krokodyle
592/15 Ptaki. Ornitologia
592/15(03) Encyklopedie i leksykony ptaków. Ptaki - Encyklopedie i leksykony
592/16 Ssaki
592/21 Gryzonie. Wiewiórkowate. Wiewiórka. Świstak. Suseł. Bóbr. Myszowate. Myszy. Szczury. Chomikowate. Nutria. Szynszyle
592/24 Nietoperze
592/29 Koniowate. Koń. Osioł. Zebra
592/30 Parzystokopytne
592/40 Drapieżne (Mięsożerne). Szopowate. Łasicowate. Borsuk. Tchórz. Norka. Kuna. Hienowate
     

 

 

 

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra, www.bu.uz.zgora.pl, e-mail: BU@uz.zgora.pl