Cytowania publikacji/index Hirscha/analizy bibliometryczne

Biblioteka UZ oferuje dostęp do baz danych, za pomocą których autorzy mogą śledzić cytowania swoich publikacji. Bazy są dostępne ze wszystkich komputerów na terenie Uczelni, a z komputerów spoza sieci uczelnianej poprzez serwer pośredniczący PROXY/Cache

Web of Science

Scopus

Dodatkowe ogólnodostępne narzędzia pomocne w wyszukiwaniu cytowań:

Google Scholar – wyszukiwarka internetowa, służąca do przeszukiwania baz danych zawierających materiały z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów, uniwersytetów i innych organizacji akademickich.

Puplish or Perish - pro­gram słu­żący do zli­cza­nia cyto­wań oraz ana­liz wpływu publi­ka­cji aka­de­mic­kich w opar­ciu o bazę Google Scho­lar. Narzędzie stwo­rzone w 2006 r. przez Anne-​Wil Harzing.